Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

100 % БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ НА ДОПУСТИМИТЕ СГРАДИ

042/614 601 – ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН на Община Стара Загора за въпроси и информация относно програмата
[email protected]  – електронна поща за въпроси

Информация се получава и на място в общинска администрация – ПАРТЕР, СТАЯ № 1, както и във всички Административни бюра в града.
В Община Стара Загора е сформиран екип от специалисти – юристи, строителни експерти, финансисти и др., които ще разясняват детайли по програмата и различни казуси. 

ВАЖНО

СЪОБЩЕНИЕ 

С ПМС №23 от 04.02.2016 г. бяха допълнени Методическите указания към Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, приети с ПМС № 18 от 02.02.2015 г., относно критериите за допустимост на сградите по програмата

ПМС № 23 от 04.02.2016 г. 

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

[email protected]

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

ПЪРВИ СТЪПКИ

 * създаване на Сдружение на собствениците

 * регистрация в общината

 * регистрация в регистър БУЛСТАТ

 НАЙ-ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

ЗАДАЙ СВОЯ ВЪПРОС

Регистър на подадените заявления  26/01/2018

 

 

ОСНОВНИ МОМЕНТИ

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА?

 • Всички многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ - ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж) и разновидностите им;
 • Минимален брой на апартаментите в сградата - 36 самостоятелни обекти с жилищно предназначение;

КАК СЕ КАНДИДАТСТВА?

 
Стъпка 1
Етажната собственост регистрира Сдружение на собствениците по реда на чл. 25, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост в съответната община/район и регистър БУЛСТАТ – попълват се документи по образец.
ВАЖНО! В случай, че сградата се състои от блок-секции, Сдружение на собствениците може да се създаде за всяка блок-секция. Но Сдруженията на собствениците подава ЕДНО заявление за интерес и финансова помощ за цялата сграда в общината.
 
Стъпка 2
С протокол от общото събрание сдружението взима решение да осигури достъп до всички обекти/апартаменти в сградата. В протокола също така се дава съгласие за изпълнение на дейностите, предписани от техническото обследване и обследването за енергийна ефективност, взима се решение за кандидатстване и за сключване на договор между Сдружението на собствениците и общината – попълват се документи по образец.
 
Стъпка 3
Сдружението на собствениците подава заявление за интерес и финансова помощ в общината/района по местонахождение на сградата.
 
Стъпка 4
Общината осъществява прием на документи за кандидатстване, оценка, одобрение/отхвърляне.
 
Стъпка 5
При одобрение на сградата се сключва договор между Сдружението и общината (по образец), с което се дава мандат на общината, в лицето на кмета, да извърши от негово име действия по осигуряване на необходимия ресурс за обновяване на сградата и организиране на всички дейности по обновяването. 

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНАТА

Общината отговаря за избора на изпълнители по реда на Закона за обществените поръчки за осъществяване на отделните дейности по сградата и за изпълнението на целия процес по обновяване на сградата на своята територия:

 • Извършване на техническо (конструктивно) обследване и изготвяне на технически паспорт;
 • Извършване на обследване за енергийна ефективност от лицензирани одитори и изготвяне на доклад с необходимите енергоспестяващи мерки по сградата;
 • Проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи;
 • Строителен и авторски надзор;
 • Инвеститорски контрол. 

 

КАКВИ МЕРКИ ЩЕ СЕ ФИНАНСИРАТ?

 • Дейности по конструктивно възстановяване/усилване на сградата, в зависимост от повредите, настъпили по време на експлоатацията, които са предписани като задължителни за сградата в техническото обследване;
 • Обновяване на общи части: ремонт на покрив, освежаване на стълбищна клетка, след извършените строителни и монтажни работи;
 • Мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност, като например :

- топлоизолация и подмяна на дограма (прозорци, врати и др.),
- ремонт или подмяна на амортизирани общи части на системите за отопление, охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на енергийната им ефективност;
- реконструкция на вертикална система за отопление в хоризонтална с осигуряване на индивидуално отчитане на разход на топлина за всеки обект при наличие на възможност в сградата;
- изграждане на инсталации за ВЕИ - соларни панели;
- ремонт на електроинсталация в общите части на сградата и изпълнение на енергоспестяващо осветление;
- газифициране на сгради – само когато е налична градска газоразпределителна мрежа в близост до сградата;- мерки за повишаване на енергийната ефективност в асансьорите.

 

КАКВО НЕ ВКЛЮЧВА ПРОГРАМАТА?

 • ремонт, обзавеждане и оборудване в самостоятелния обект/жилището;
 • подмяна на отоплителни тела в самостоятелния обект/жилището;
 • подмяна на асансьори с нови или втора употреба. 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали