Издаване на разрешение за ползване на общински терен за поставяне на преместваем обект за търговска дейност, други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане – чрез жребий

Образци
Заявление за издаване на разрешение за ползване на общински терен за поставяне на преместваем обект за търговска дейност, други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане
Декларация по чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър с посочен ЕИК

Правно основание
Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Стара Загора

Необходими документи
- Заявление за издаване на разрешение за ползване на общински терен за поставяне на преместваем обект за търговска дейност, други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане
- Декларация по чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър с посочен ЕИК
- Декларация за запознаване с условията на жребия
- Декларация за запознаване с условията за забрана за преотстъпване на спечеленото място
- Схема за поставяне на преместваем обект, одобрена от главния архитект
- Изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа - в случаите, когато заявлението се подава от пълномощник
- Удостоверение за вписване в регистъра на занаятчиите, когато в преместваемия обект ще се извършва стопанска дейност, за която се изисква такова удостоверение
- Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, когато заявителят е лице с увреждания
- Протоколи от изпитване и/или сертификати за обекта, документи, удостоверяващи проведен технически преглед от акредитиран орган за сертификация, относно безопасната експлоатация на съоръжението, в съответствие с техническите изисквания и нормативни актове
- Документ за платена такса, за участие в жребия

Срок за предоставяне на услугата - 15 дни

Такса
На територията на Община Стара Загора са обособени следните зони за разполагане на преместваеми обекти:

  • Супер зона – с граници: от ул. „Хаджи Димитър Асенов” до ул. “Свети Патриарх Евтимий” и от ул. „Свети Княз Борис” до ул. „Генерал Гурко”;
  • Първа зона – Административно-делови център, включваща територията между ул. „Христо Ботев”, ул. „Генерал Столетов”, бул. „Свети Патриарх Евтимий” и ул. „Свети Отец Паисий”;
  • Втора зона – от изток на юг, запад и север около първа зона, както следва: ул. „Ангел Кънчев”, бул. „Славянски”, ул. „Димчо Стаев”, ул. „Княз Александър Батенберг”, ул. „23-ти Септември”, ул. „Спортна”, ул. „Августа Траяна” и ул. „Иван Вазов”;
  • Трета зона – от изток на север, запад и юг около втора зона, както следва: бул. „Крайречен”, ул. „Хан Аспарух”, ул. „Генерал Стефан Тошев”, ул. „12-ти Пехотен полк”, ул. „Кенали”, ул. „Августа Траяна”, ул. „Дунав”, ул. „Стамо Пулев”, ул. „Бяло море”, ул. „Хаджи Димитър Асенов”, ул. „Герасим Папазчев”, бул. „Славянски”, кв. „Самара 1”, кв. „Самара 2”, кв. „Самара 3”, кв. „Лозенец”, кв. „Казански”, кв. „Три чучура”, кв. „Три чучура – север”, кв. „Три чучура – юг”, кв. „Железник”.
  • Четвърта зона – кв. „Зора”, кв. „Кольо Ганчев”, Индустриална зона-юг, Индустриална зона „Голеш”;
  • Пета зона – кв. „Дъбрава” и останалите населени места от общината.

В зависимост от зоната, в която попадат, таксите се определят на квадратен метър, както следва: 

1. За ползване на пазари и други общински терени с цел търговия със селскостопанска продукция:
1.1. На квадратен метър на ден:
- Първа зона – 2.00 лв.
- Втора зона – 1.50 лв.
- Трета зона – 1.20 лв.
- Четвърта зона – 1.00 лв.
- Пета зона – 0.60 лв.
1.2. На квадратен метър на месец:
- Първа зона – 25.00 лв.
- Втора зона – 20.00 лв.
- Трета зона – 17.00 лв.
- Четвърта зона – 15.00 лв.
- Пета зона – 10.00 лв.
2. За ползване на общински терени с цел търговия с нехранителни стоки (дрехи, парфюмерия, козметика, очила, аксесоари, велосипеди, детски играчки, канцеларски материали, мартеници, картички, цветя, букети, цигари, цигари от автомат, произведения на изкуството, лотарийни билети и билети за разрешени от закона игри, билети за концерти и др.):
2.1. На квадратен метър на ден:
- Първа зона – 5.00 лв.
- Втора зона – 4.00 лв.
- Трета зона – 3.00 лв.
- Четвърта зона – 2.00 лв.
- Пета зона – 2.00 лв.
2.2. На квадратен метър на месец:
- Първа зона – 50.00 лв.
- Втора зона – 40.00 лв.
- Трета зона – 30.00 лв.
- Четвърта зона – 20.00 лв.
- Пета зона – 20.00 лв.
2.3. За ползване на терени за поставяне на обекти собственост на ДП „Български спортен тотализатор “ползвани за основната му дейност, независимо от зоната в която попадат – 30.00 лв. на кв. м месечно.
3. За ползване на общински терени с цел търговия с хранителни стоки (сладолед от фризери, сладолед от канти, скрежина сокове, пуканки, ядки, варена царевица, кестени, захарни изделия, хладилни витрини за продажба на безакохолни напитки и др):
3.1. На квадратен метър на ден:
- Първа зона – 3.00 лв.
- Втора зона – 2.00 лв.
- Трета зона – 1.00 лв.
- Четвърта зона – 1.00 лв.
- Пета зона – 1.00 лв.
3.2. На квадратен метър на месец:
- Първа зона – 50.00 лв.
- Втора зона – 40.00 лв.
- Трета зона – 30.00 лв.
- Четвърта зона – 20.00 лв.
- Пета зона – 10.00 лв.
3а. За ползване на общински терени с цел търговия с хранителни стоки (автомати за продажба на кафе, топли и студени напитки, пакетирани хранителни изделия и други артикули за търговия на самообслужване):
На квадратен метър на година:
- Първа зона – 600.00 лв.
- Втора зона – 480.00 лв.
- Трета зона – 360.00 лв.
- Четвърта зона – 240.00 лв.
- Пета зона – 120.00 лв.
4. За ползване на общински терени с цел търговия с вестници, списания и книги:
4.1. На квадратен метър на ден:
- Първа зона – 4.00 лв.
- Втора зона – 3.00 лв.
- Трета зона – 2.00 лв.
- Четвърта зона – 1.00 лв.
- Пета зона – 1.00 лв.
4.2. На квадратен метър на месец:
- Първа зона – 30.00 лв.
- Втора зона – 20.00 лв.
- Трета зона – 15.00 лв.
- Четвърта зона – 10.00 лв.
- Пета зона – 10.00 лв.
5. За ползване на общински терени за продажба на хранителни и нехранителни стоки, в случаите в които са организирани панаири, събори и празници се заплаща такса на квадратен метър на ден, както следва:
5.1. На квадратен метър на ден:
- Първа зона – 6.00 лв.
- Втора зона – 5.00 лв.
- Трета зона – 4.00 лв.
- Четвърта зона – 4.00 лв.
- Пета зона – 4.00 лв.
6. За ползване на общински терени за предоставяне на услуги /игри/ с атрактивно - развлекателен характер /стрелбища, панорами, детски моторни люлки и др./
6.1. На квадратен метър на ден:
- Първа зона – 2.00 лв.
- Втора зона – 2.00 лв.
- Трета зона – 1.50 лв.
- Четвърта зона – 1.00 лв.
- Пета зона – 1.00 лв.
6.2. На квадратен метър на месец:
- Първа зона – 40.00 лв.
- Втора зона – 30.00 лв.
- Трета зона – 20.00 лв.
- Четвърта зона – 15.00 лв.
- Пета зона – 10.00 лв.
7. За ползване на общински терени за поставяне на циркове се заплаща такса на квадратен метър на ден – 2.50 лв.
8. За ползване на общински терени с цел извършване на услуги – пълнене на газови запалки, ваксаджийство, поправка на чадъри, измерване на тегло и др.
8.1. На квадратен метър на ден:
- Първа зона – 2.00 лв.
- Втора зона – 1.00 лв.
- Трета зона – 1.00 лв.
- Четвърта зона – 1.00 лв.
- Пета зона – 1.00 лв.
8.2. На квадратен метър на месец:
- Първа зона – 15.00 лв.
- Втора зона – 10.00 лв.
- Трета зона – 10.00 лв.
- Четвърта зона – 10.00 лв.
- Пета зона – 10.00 лв.
- Пета зона – 1.20 лв.
 

Подаване на гише
Услугата може да бъде заявена в Административните бюра по райони.
Работно време: 08:30-12:30 ч. и 13:30-17:30 ч.
Административно бюро „Запад” – ул. „Княз Александър Батенберг” № 19
Административно бюро „Център” – ул. „Хаджи Димитър Асенов“ № 22
Административно бюро „Железник” – ул. „Младост” № 29
Административно бюро „Изток” – ул. „Ангел Кънчев” № 70
Административно бюро „Лозенец” – кв. „Лозенец”, площад „Победа”
Административно бюро „Зора” – кв. Зора, ул. „Камчия” № 3
Административно бюро „Кольо Ганчев” – кв. Кольо Ганчев, ул.„Българско Възраждане” № 21

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали