Административна регистрация на кучета

Описание на услугата - 63.06 KB

Декларация за административна регистрация на кучета

Декларация по чл. 117 от ЗМДТ

Документи, които се прилагат към декларацията:
- копие на ветеринарно-медицински паспорт;
- документ за платена такса;
- 2 бр. снимки - паспортен формат.

Срок: 3 дни

Такса: За притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса в размер на 24.00 лева.
За кучета постоянно пребиваващи в населените места извън град Стара Загора се заплаща 50 % от таксата.

Освобождават се от такса собствениците на:
1. кучета на инвалиди
2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка
3. кучета, използвани за опитни цели
4. кучета, използвани от Българския червен кръст
5. кастрирани кучета
6. ловни кучета.

Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март. За кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер една дванадесета от годишния й размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването.

При придобиване на куче с вече платена годишна такса, отразена в административния паспорт, същата не се заплаща от новият собственик, а се подава само декларация за собственост по чл.117 от Закона за местни данъци и такси.

 

Горещ телефон
за сигнали