Транспорт и Екология
На 26 и 27 октомври 2017 г. Община Стара Загора ще бъде домакин на Първата Национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от Общините.

Тя се провежда в партньорство с Национален алианс за социална отговорност в хотел "Верея".

В срещата ще участват заместник-министрите на труда и социалната политика Зорница Русинова и Росица Димитрова, Лилия Стоянович, главен директор на главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ и експерти от УО на ОПРР и представители на МТСП, АСП, ДАЗД , НПО и доставчици на социални услуги.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА (актуална към 21.09.2017 г.)

25 октомври (сряда)

16.00-18.00 Открито съвместно заседание на Постоянните комисии „Труд и социална

политика“ и „Здравеопазване“ към НСОРБ:

Бюджет'2018 за общинските социални и здравни услуги

19.30 Вечеря

Първи ден - 26 октомври (четвъртък)

09.30-10.30 Регистрация на участниците

10.30-12.30 ОТКРИВАНЕ НА СРЕЩАТА

Живко Тодоров, кмет на общината – домакин Стара Загора

Георги Димитров, член на УС на НСОРБ и кмет на община Карнобат

Веселина Ботева, член на УС на НАСО

ПЛЕНАРНА СЕСИЯ: Превенция на бедността и социалното изключване: как

да осигурим ефективни социални и здравни услуги. Балансиране на

ангажиментите и отговорностите между различните институции.

Теми за дискусия:

- Какво очакват и какво получават потребителите на социални услуги от

общината?, Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на НСОРБ

- Децентрализация и реформиране на социалните услуги: какво, как, кога?,

Росица Димитрова, заместник-министър на труда и социалната политика

- Идеи за промени в нормативната уредба за предоставянето на интегрирани

социално-здравни услуги. Възможности за подобряване качеството на здравните

грижи в детските градини и ясли и обезпечаване с ресурси на здравните кабинети в

училищата, представител на Министерство на здравеопазването

12.30-14.00 Обща снимка на участниците. Обяд

14.00-15.30 ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ: Интегриране на усилия и ресурси за по-ефективна

социална подкрепа

Теми за дискусия:

- подобряване процесите на планиране, управление и актуализиране на

политиките в сферата на социалното включване – на национално, областно и

местно ниво

- нови модели на финансиране и остойностяване;

- нови стандарти за качество и система за мониторинг и контрол;

- партньорство и работа с външни доставчици на социални услуги и с

неправителствения сектор

- комуникация и взаимодействие на общините с териториалните структури на

АСП и ДАЗД

С участието на представители на МТСП, АСП, ДАЗД , НПО, доставчици на

социални услуги

15.30-16.00 Кафе пауза

ПЪРВА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА ЕКСПЕРТИТЕ ПО СОЦИАЛНИ

ДЕЙНОСТИ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ОТ ОБЩИНИТЕ

26-27 октомври 2017 г., гр Стара Загора, хотел „Верея“

В партньорство с Национален алианс за социална отговорност и община Стара Загора

16.00-18.00 Представяне на добри практики от общината домакин – Стара Загора:

организирано посещение на следните социални и здравни обекти:

- Център за ранно детско развитие - по проект финансиран от ОПРЧР, предлагащ

интегрирани здравно-социални услуги);

- Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи (ЦНСТДМ) – един от 7-

те, които община Стара Загора разкрива през 2015 г., по проект финансиран от

ОПРЧР

- Център за социална рехабилитация и интеграция на възрастни с психични

разстройства;

- Дом за пълнолетни лица с физически увреждания.

(Изборът на конкретния обект, в чието посещение участниците желаят да се

включат се посочва в заявката за участие.)

20.00 Официална вечеря

Втори ден - 27 октомври (петък)

09.30-11.00 ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ: Предизвикателства пред развитието на социалните

и здравните услуги в общините. Добри практики в предоставянето на

интегрирани услуги

- Втори етап на дейностите по деинституционализация на грижите за деца;

- Планиране и реформиране на услугите за дългосрочна грижа;

- Обезпечаване на училищата, детските градини и ясли с адекватни здравни

грижи;

- Интегриране на различни финансови източници за предоставяне на социални

услуги в общините;

С участието на представители на МТСП, АСП, ДАЗД, НПО, доставчици на

социални услуги и общински експерти

11.00-11.30 Кафе пауза (във фоайето на хотела)

11.30-13.00 ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ: Европейска подкрепа за заетост и социално

включване

Европейските фондове в подкрепа на националните политики за подобряване

качеството на социалните и здравните услуги

Зорница Русинова, заместник-министър на труда и социалната политика

Теми за дискусия:

- проблеми и казуси по подготовката и изпълнението на общинските

социални проекти, финансирани от ОП „Развитие на човешките ресурси

2014-2020“ и ОП „Региони в растеж 2014-2020“. Как да интегрираме

успешно инфраструктурните и „меките“ мерки на двете програми?

- устойчивост на проектно финансираните услуги (приемна грижа, личен

асистент и др.)

С участието на: Лилия Стоянович, главен директор на главна дирекция

„Европейски фондове, международни програми и проекти“ и експерти от УО на

ОПРР
Дружество „Диабет“ – Стара Загора е посветило няколко прояви на 14 ноември – Световния ден за борба с диабета.

Днес /24 октомври/ в 12 часа д-р Грета Вълканова, ендокринолог, ще бъде гост в Час на класа в ГПЧЕ“Ромен Ролан“ с тема за диабета и неговата превенция.

На 26-27 октомври, представители на дружеството ще вземат участие в Първа национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините, която ще се проведе в хотел „Верея“, в партньорство с Национален алианс за социална отговорност и Община Стара Загора.

Много близко е сътрудничеството и силна подкрепата, която оказва Община Стара Загора на Дружество „Диабет“. Извършен бе основен ремонт на клуба на дружеството с осигурените от общинския бюджет 26000 лв.Обновеният клуб бе осветен от Старозагорския митрополит Киприан на 7 април тази година. Община Стара Загора помага и при организирането на екскурзии и отдих на членовете на дружеството. То съществува от 27 години и в състава му са 250 души – не само болни от диабет, а членове на семействата с болни, застрашени от болестта, но и още съмишленици и дарители. По данни на Здравната каса около 50 000 души в региона страдат от тази болест.

В три села от общината – Ракитница, Могила и Малка Верея, както и по работни места – в Окръжно пътно управление и във Фабрика „Бисер Олива“, е проведен скрининг на над 800 човека /с измерване на кръвна захар, кръвно налягане, изследване на слуха/. Всеки вторник и четвъртък от 10 до 11,30 ч. в Клуба в новата Зала се провеждат физически занимания за членове на дружеството, които се водят от студенти по кинезитерапия в Медицински факултет на Тракийски университет. Залата на дружеството е оборудвана с уреди за физически занимания, а също и столове, мултимедия и екран от Контур Глобал Марица Изток.

На 7 ноември от 8,30 до 12 часа в Клуба на Дружество „Диабет“ ще има безплатен скрининг с изследване на кръвната захар.
Постиженията на децата от старозагорското основно училище „Кирил Христов” силно впечатлиха министъра на образованието и науката Красимир Вълчев при посещението му в школото. Той бе придружен от Иванка Сотирова, заместник-кмет в Община Стара Загора, Татяна Димитрова началник на Регионалното управление на образованието и старозагорския депутат Емил Христов.

Целта на посещението беше министър Вълчев да се запознае с едно иновативно училище, от мрежата общински училища на Община Стара Загора, в което учениците подобряват резултатите и критичното си мислене, чрез иновативни образователни процеси, модели и методи на преподаване.

Гостите се запознаха с модерната и богата материално-техническа база, позволяваща дигитализацията на преподаването на урока чрез ползването на компютри, мултимедии и широк достъп до интернет мрежата. Показани бяха оборудваните с модерна компютърна техника кабинети по информационни технологии, специализираните кабинети по история и цивилизация, химия и опазване на околната среда, изобразително изкуство. С интерес министър Вълчев разгледа уникалната Галерия на българските владетели, сътворена от учителя по рисуване Пламен Михалев.

Във фоайето на училището министърът даде пространно интервю на ученици от Клуб „Медии“ по програмата „Твоят час“. Бъдещите журналисти зададоха много въпроси свързани с образованието и предпочитанията на Красимир Вълчев по време на ученическия му живот в Стара Загора.

В учебната стая на I а клас, той разговаря с първолаците по проблема с тежките раници. Децата споделиха, че искат да си носят учебниците и тетрадките вкъщи, за да видят родителите им какво са учили през деня. В училището обаче има осигурени шкафчета, където те могат да оставят част от вещите си.

Особен интерес за министъра и придружаващите го гости предизвика изградената класна стая на открито и прилежащата зелена зона, засадена с редки растителни видове.

Директорът на училището Господин Балъкчиев запозна гостите с три направления за работа: дигитализация на учебния процес, екологично и патриотично възпитание на учениците. Той представи проектите и националните програми, по които училището работи, както и с наложената практика за споделяне опит с други утвърдени училища от страната.

Педагогическият съветник Георги Димитров разказа за най-новата инициатива – надиграване в голямото междучасие, в която се включват както ученици, така и учители. По думите му това е един от начините за овладяване на агресията в училище.

Министър Вълчев получи в дар картина с пейзаж от Стара Загора и икона на Света Богородица. Той с интерес разгледа и изложбата на малките художници от училището, участвали в пленер по живопис в Атон.
 • Старозагорско училище впечатли министъра на образованието_1
 • Старозагорско училище впечатли министъра на образованието_2
 • Старозагорско училище впечатли министъра на образованието_3
 • Старозагорско училище впечатли министъра на образованието_4

24.10.2017 г.
Младежките общински съвети от Сливен, Стара Загора и Бургас работят по проект, „180 ДНИ EUФОРИЯ“, свързан с бъдещото Председателство на България на Съвета на Европейския съюз. Първите дейности бяха информационни срещи в трите областни центъра и избор на „еврокомисари”. "Еврокомисар" от страна на старозагорската група е Симеон Манев - ученик от Езикова гимназия "Р.Ролан" . Проведе се и семинар с участието на 27 младежи от младежките общински съвети, на който те се запознаха с подготовката за Председателството, с това как работи Европейския съюз за младите хора и с програма „Еразъм+”.

Проектът цели да създаде чувство в младежите, че са част от общата еуфория и случващото се в страната, както и да им покаже, че те са част от процеса на формиране и реформиране на политики. Той се реализира в изпълнение на Дейност 2 „Младежки кампании и инициативи”, с финансовата подкрепа на Националната програма за младежта на Министерството на младежта и спорта, с кандидатстващата организация СНЦ „Възрожденска столица” .

С настъпването на новата година за период от шест месеца България ще поеме председателството на Съвета на ЕС. В продължение на 180 дни ще говорим повече за Европа, заедно ще се опитваме да защитим положителния облик на страната ни. Ще дадем на младежите „повече Европа“, ще ги накараме да приемат по-близо европейските идеи и ценности, заедно ще стигнем до извода защо предстоящото събитие е толкова важно за всички и какъв може да е приносът на всеки един от тях, обясняват организаторите.

Предстоят срещи-семинари на „еврокомисарите” с младежи от малките населени места в трите области и планиране на събития, провеждане на събития, свързани с Председателството в областните центрове, посещаване на събитие от официалната програма на българското Председателство на Съвета на ЕС - гр. София.

23.10.2017 г.
Образователният министър Красимир Вълчев обсъди в Стара Загора днес с представители на бизнеса и институциите нужните законодателни промени в образованието, за създаване на квалифицирани кадри в помощ на бизнеса и икономическото развитие на регион Стара Загора.

„В образователното министерство ясно виждаме връзката между пазара на труда и образованието. Имаме ясен акцент върху професионалното образование. Работодателските организации, общините, синдикалните организации и гражданския сектор са наши партньори, във взаимодействие сме и обсъждаме всички актуални политики. В момента професионалните паралелки са 46-47 %, а догодина трябва да са 2-3 % повече“. С тези думи днес министърът на образованието и науката Красимир Вълчев започна срещата си с представители на бизнеса и на работодателски организации от Старозагорска област. Тя се проведе в залата на Областна администрация, организирана от областния управител Гергана Микова и Клуба на работодателя - Стара Загора.

Според председателя на клуба Димитър Гайдаров едно от условията за увеличаване на инвестициите в нашия град е наличието на квалифицирана работна ръка, за което е необходимо създаване на учебни програми и професионални кадри. Той представи готовността на клуба за законодателни промени в тази насока. Гайдаров зададе въпрос дали е възможно в Стара Загора да се създаде Политехническа гимназия, в която специалностите да са съгласувани с бизнеса. По думите му, необходимо е да се редуцират местата за прием в езиковите гимназии, на базата на повишаване на критериите за прием в тях. Работодателите предлагат и създаването на Център по медиация на национално ниво, който да координира нуждите на бизнеса и дейността на образователните институции.

„Проблемите в образованието са стари, сега берем плодовете на неправилната държавна политика в бранша през 90-те години. Това, което е важно сега, е бизнесът, общините и държавата да вървят заедно, с единни действия. Ефект няма да се постигне, ако усилията не са координирани“, това каза кметът на Стара Загора Живко Тодоров по време на срещата. Той изрази категорично несъгласие с идеята за редуциране на местата в езиковите гимназии. „Ние работим в конкурентна Европа – не може с административни мерки да подобряваме ситуацията“, каза Тодоров. Според него трябва да има качествено висше образование, защото в момента дипломите в България не гарантират способности. По думите му, важно е да се увеличат заплатите на учителите. „По-високото заплащане на учителите ще гарантира качествен образование и в малките населени места. Оттам трябва да се започне“, убеден е Тодоров. „Пазарът определя всичко. Високите заплати ще насочат интереса към определени специалности“, каза още той.

Министър Вълчев каза още, че през следващите 10-20 години ще има остър недостиг на работна сила. „Проблемът ще е драматичен с лекари и учители. Учителите са тези, които създават базата за всички останали професии. Проблем има и със структурата на образованието.“ По думите му, в аграрните, инженерните и педагогическите науки има недостиг на кадри за сметка на социалните.

От клуба на работодателя поискаха успели хора от бизнеса да влязат в класните стаи и да въздействат на децата и техните родители с личния си пример. Те предадоха на министъра разработван две години от тях алгоритъм на взаимодействие между бизнеса, образователните институции и браншовите организации.
IMG 8444 IMG 8454 IMG 8457
23.10.2017 г.
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ

“Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР във връзка с обект: „Паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на парк „МИТРОПОЛИТ МЕТОДИ КУСЕВ“, с местонахождение кв.1Б, УПИ XII градина по плана на гр.Стара Загора“ 


pdfРешение 139.45 KB17/10/2017, 17:15

 

pdfПротокол 454.84 KB27/10/2017, 15:18

pdfДоклад518.69 KB27/10/2017, 15:18

pdfРешение № 10-00-2191520.21 KB27/10/2017, 15:18

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ

“Публичност и визуализация на проект „Обновяване на образователната инфраструктура в Община Стара Загора“ по процедура: BG16RFOP001-1.006 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Стара Загора“ по Оперативна програма “Региони в растеж”2014-2020“ 


pdfРешение139.45 KB10/11/2017, 15:41

pdfОбявление178.83 KB10/11/2017, 15:41

pdfДокументация за участие730.85 KB10/11/2017, 15:41

pdfТехническа спецификация405.94 KB10/11/2017, 15:41

pdfПроект на договор464.03 KB10/11/2017, 15:41

docxПридружително писмо33.48 KB10/11/2017, 15:41

docxОбразци на документи127.76 KB10/11/2017, 15:41

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 13/12/2017
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 14/12/2017
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

Понеделник, 23 Октомври 2017 09:31

“ К А Р И Е Р А З А Н О В А Е R А “

„Кариера за нова ERA” се организира в рамките на Кариерни дни, които за пръв път тази година се провеждат в Испания, Франция, Полша, Унгария, Чехия, Гърция, Македония и България и са инициатива на Европейската комисия за кариерно развитие на магистри и докторанти.

В България, организатор на събитията е Координационен център на EURAXESS към СУ „Св. Климент Охридски“, съвместно с Университетите домакини в Пловдив, Стара Загора, Русе и Варна като контактни центрове на европейската мрежа Euraxess за България и се провеждат в партньорство с Министерство на образованието и науката, Кариерен център към Стопански факултет на СУ, Британски съвет, Нов български университет, Фондация „Институт за технологии и развитие“, Русенска търговско-индустриална камара, Българска асоциация за управление на хора, Pensoft Publishers и СиБанк.

Програмата

За запознаване с програмата на събитието в Стара Загора и регистрация за участие посетете Интернет страницата на проекта „КАРИЕРА ЗА НОВА ERA“ на: https://eracareerday.euraxess.bg/bg/node/16

Местата за участие в семинарите са ограничени, моля регистрирайте се.

Очакваме ви на 26 октомври 2017 г.

гр. Стара Загора, Тракийски университет - Ректорат

За допълнителна информация посетете: https://eracareerday.euraxess.bg

и

Facebook страница: https://www.facebook.com/KarieraZaNovaEra/

Портала EURAXESS България: www.euraxess.bg
Хиляди изпратиха д-р Евгений Желев в последния му път

Близки и приятели, колеги и хиляди граждани се стекоха днес, за да отдадат последна почит на д-р Евгений Желев, два мандата кмет на Стара Загора. Повече от три часа старозагорци се редиха на опашка, за да се простят с обичания лекар, кмет, политик, министър на здравеопазването и преди всичко човек.

Поклонението бе в сградата на Старозагорската опера, за която той положи много усилия да бъде възстановена след опожаряването й през 1991 година.

Експрезидентът Георги Първанов, бивши министри и съратници на доктора в политиката, лекари, дейци на културата, общественици, граждани търпеливо чакаха, за да кажат последно сбогом на загиналия при нелеп инцидент градоначалник на Стара Загора (1999-2007). Тук бяха бивши и настоящи депутати, както и общински съветници от всички политически сили.

Хиляди граждани, докоснали се до обаятелната личност на Евгений Желев, също дойдоха, за да го изпратят в последния му път.
Кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров получи днес сертификат за особен принос за съхраняването на българското ДНК. Стара Загора бе един от 10-те български града, в които се проведе най-мащабното Свето кръщение на новородени деца в съвременната история на България – Националното кръщене. Това стана по време на кампанията в подкрепа на раждаемостта “Направи го за България”.

За всяка споделена бременност Движение за национална кауза (ДНК) осигурява минимум 1 лев на фондация „Искам бебе" в помощ на двойките с репродуктивни проблеми. Инициативата е под патронажа на Патриарх Неофит и Българската православна църква.

В Стара Загора родителите-участници можеха да избират за кръстници освен свои близки и популярния телевизионен водещ Антон Хекимян, който стана духовен баща на 11 деца. Ритуалът извърши Негово Високопреосвещенство Старозагорския митрополит Киприан, заедно със свещенослужители от храм “Св. Въведение Богородично”.
 • Кметът на Стара Загора Живко Тодоров със сертификат за принос в подкрепа на раждаемостта в България_1
 • Кметът на Стара Загора Живко Тодоров със сертификат за принос в подкрепа на раждаемостта в България_2
 • Кметът на Стара Загора Живко Тодоров със сертификат за принос в подкрепа на раждаемостта в България_3
 • Кметът на Стара Загора Живко Тодоров със сертификат за принос в подкрепа на раждаемостта в България_4

22.10.2017 г.
Страница 8 от 673

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

 • п.к. 6000
 • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
 • Телефон за информация и централа:
  (042) 614 614
  Факс (042) 25 91 32
  Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
 • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...