Транспорт и Екология

Спортен празник като финално събитие от кампанията „Стара Загора - Европейски град на спорта 2017“ организира днес Община Стара Загора за училищата.
В зала „Стара Загора“ състезатели от 11 училища в града се състезаваха в различни спортни дисциплини. В надпреварата участваха отбори от СУ „Васил Левски“, Второ основно училище „П.Р. Славейков“, СУ „Христо Смирненски“, ОУ „Самара“, Девето основно училище, Единадесето основно училище, ОУ „Георги Райчев“, Частно училище „Елин Пелин“ , ПГ „Райна княгиня“, и ПГ „Недьо Ранчев“.
„Пожелавам Ви много спортен дух, много хъс и желание за победа, нека спечели най-добрият. Състезавайте се, забавлявайте се, приготвили сме много награди“, каза при откриването ресорният зам.-кмет Красимира Чахова.
Най-напред в надпреварата се впуснаха най-малките, ученици от 2-4 клас. Те участваха в щафетна игра в отбори от по три момичета и три момчета. След това се състезаваха по стрелба с тенис топка в кошче закрепено на пода.
За батковците и какичките от 5-7 и 8-10 клас състезанието беше пренасяне на топката и стрелба в баскетболен кош. Освен това те участваха и в състезание по отбелязване на гол в обръч закрепен на футболна врата.
Всички участници в празника получиха специални тениски с логото на кампанията. Отборите бяха отличени с купи и ваучери, с които да се закупят спортни пособия за училищата.

IMG 3736 IMG 3741 IMG 3764 1 IMG 3781 1 IMG 3786 1 

На основание чл. 90 и 91 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 217 ал. 3 и ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование

 

ОБЯВЯВА:

 

Конкурс за заемане на длъжността „Директор" на следните детски градини на територията на Община Стара Загора:

1.ДГ № 4 "Бреза"
2.ДГ № 11 "Загоре"
3.ДГ № 25 "Ален мак "
4.ДГ № 29 "Славейче"
5.ДГ № 66 „ Детски рай“

 

I. Кратко описание на длъжността:
Директорът на общинската детска градина организира и контролира цялостната дейност на институцията в съответствие с правомощията, определени с държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, както и за цялостната административно-управленска и финансова дейност на детската градина, чл.258, ЗПУО.

 

II. Изисквания за заемане на длъжността:
2.1. Висше образование :бакалавър; магистър.
2.2.Професионална квалификация: специалност от професионално направление "педагогика" с присъдена професионална квалификация "педагог" и/или "детски учител", "детски и начален учител"; специалност от друго професионално направление с присъдена квалификация "учител" и допълнителна професионална квалификация "детски учител".
2.3. Професионален опит: по специалностите по т. 2.2 : не по-малко от 5 /пет/ години учителски стаж, чл. 213, ал. 2 от ЗПУО.
2.4. Да отговарят на изискванията на чл.215, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование.
2.5.Лицето, кандидатстващо за заемане длъжността „директор“ на детска градина, да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията.
2.6. Да не е лишавано от правото да упражнява професията си и да не страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на децата.
2.7.Да не му е налагано дисциплинарно наказание „уволнение“ по чл. 188, т. 3 от Кодекса на труда и трудовото му правоотношение да не е било прекратявано на основание чл. 330, ал.2, т. 6 от Кодекса на труда.
2.8. Да притежава необходимите компетентности като съвкупност от знания, административни, организационни, комуникативни умения и отговорности, мотивация и умения за справяне с конфликти.
2.9.Да познава законовите и подзаконовите нормативни документи в системата на образованието. Да познава европейските принципи и правила, отговорности и права.

 

III. Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът се провежда по график в четири етапа от Комисия, назначена със Заповед на Кмета на Община Стара Загора. На основание на чл.217, ЗПУО, конкурсът може да се проведе в присъствието на представител на обществения съвет на детската градина.
- Допускане до конкурс по документи.
- Представяне на насоките за развитие на детската градина за период от 2 години.
-Беседа по представената програма, законовите и подзаконовите нормативни документи в системата на образованието, прилагане на европейските стандарти и политики.
-Разглеждане на казуси.

Кандидатите ще бъдат оценявани по следните направления:
1.Програма за развитие на детската градина – до 30 т.
Програмата за развитие на детската градина се разработва за период от 2 години и се представя в 5 екземпляра, запечатани в плик. На плика се изписват трите имена на кандидата, адрес и телефон за връзка.
2.Професионална компетентност- до 20 т.
Доколко познава и прилага действащата нормативна уредба, свързана с управлението и функционирането на детската градина; доколко познава и ползва стратегически и програмни документи, отнасящи се до предучилищното образование.
3.Управленска компетентност- до 20 т.
Умения да планира, организира, координира и контролира дейността на детската градина за осигуряване изпълнението на индивидуалните и организационните цели;да поставя цели, планира тяхното изпълнение и очаквани резултати;да използва ефективни начини за разрешаване на конфликти и проблеми при вземане на управленски решения.
4.Ориентация към резултати- до 15 т.
Да постига високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;да организира работата според сроковете, ресурсите и изискванията за качество и определя отговорностите;да предлага инициативи, търси и прилага ефективни начини за постигане на по-високи резултати и качество на работата.
5.Комуникационна компетентност- до 15 т.
Способности и умения за мотивация; способности и умения за решаване на нестандартни проблеми и конфликтни ситуации; способност да комуникира ефективно, да води и да участва в дискусии и заседания, като бъде обективен в преценката си; способност да общува с родители, граждани и да внушава доверие.

Общо точки – до 100 т.

Успешно издържали конкурса са кандидатите с резултат:

Максимален брой точки - до 100
Минимален брой точки - 70

 

IV. Необходими документи за участие в конкурса:
1. Заявление до Кмета на общината за допускане до конкурс.
2. Документ за самоличност (копие).
3.Документи за завършено висше образование, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен, професионално-квалификационна степен.
4. Свидетелство за съдимост.
5. Европейски формат на CV.
6. Документи за учителски трудов стаж, трудова книжка.
7. Медицинско свидетелство за общо здравословно състояние на кандидата и медицинско удостоверение, че кандидатът не се води на отчет в Психиатричен диспансер по местоживеене.
8. Декларация, че кандидатът не е лишен по съдебен или административен ред от правото да упражнява учителска професия.
9. Документи за компютърни компетенции (при наличие).
10. В случай че лицето кандидатства за длъжността „директор“ за две или повече детски градини, представя Програма за развитие за всяка детска градина.

При подаване на копия от документите, кандидатите следва да представят и оригиналите за съответствие.
Копията от предоставените документи следва да са ясни и четливи.
На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемане на длъжността.
Недопуснатите до конкурс кандидати се уведомяват писмено, като се посочват основанията за недопускането им.
На допуснатите до конкурс кандидати писмено се съобщават датата, часът на започване и мястото на провеждане на конкурса.

 

V. Място на работа:
Община Стара Загора

ДГ № 4 "Бреза", ДГ № 11 "Загоре", ДГ № 25 "Ален мак ", ДГ № 29" Славейче", ДГ № 66 „ Детски рай“.

 

VI. Срок за подаване на документи:
6.1. До 30 календарни дни от датата на публикуване на обявата /обявата се публикува във вестник „Старозагорски новини“ и се поставя на електронната страница на Община Стара Загора/.

 

VII. Място за подаване на документи:
Документите се подават до 17.30 часа на 15.01.2018 г. в отдел „Образование“, стая 707, ет.7, адрес : бул“ Цар Симеон Велики“ №107, Стара Загора.
За справки тел. 042/614 866, 042/614 867.

Международната рейтингова агенция Standart&Poor’s повиши дългосрочния кредитен рейтинг на Община Стара Загора. От „ВВ+“ със стабилна перспектива рейтингът на Стара Загора е повишен на „ВВВ-“ със стабилна перспектива, вследствие присъждането на същия рейтинг на Република България. По правило община не може да има по-висок кредитен рейтинг от този на държавата.

От рейтинговата агенция съобщават, че след повишението на рейтинга за България на „ВВВ-“ със стабилна преспектива на 1 декември т.г., самостоятелният кредитен профил на Стара Загора е оценен с "bbb-", което води до повишаване на рейтинга ѝ на „ВВВ", с очакванията на агенцията, че въпреки лекото понижаване на финансовите резултати, текущият дълг и ликвидността ще останат структурно непроменени. Стабилната перспектива отразява очакването, че дефицитът на Общината след капиталови разходи ще остане в рамките на по-малко от 5 % от приходите, което ще позволи да се поддържа нейната текуща ликвидност при незначително увеличение на дълга.

„Рейтингът на Стара Загора има положително развитие поради по-добро структурно изпълнение на бюджета, нисък дълг и големи касови резерви, които се предполага, че временно и умерено ще намалеят през следващата фаза на изпълнение на капиталовата програма от финансирани от ЕС проекти през следващите пет години. Рейтингът остава ограничен от развиващата се, но небалансирана институционална рамка и слабата местна икономика. Също така считаме, че докато града теоретично има гъвкавост при по-малко от 50 % от източниците си на приходи, то все пак Общината е някак си ограничена в способността си да използва тази гъвкавост. Считаме също така, че има относително слаби рискове, произтичащи от общинските компании и други потенциални непредвидени разходи.“, е записано в обосновката на Стандарт енд Пуърс.

„Отнасяме се отговорно към поверената ни община“, коментира кратко по този повод кметът Живко Тодоров.

Много ниските дългова тежест и непредвидени задължения, адекватната ликвидност и доброто изпълнение на бюджета са посочени като основни рейтингови фактори от Стандарт енд Пуърс.

13.12. 2017 г.

 

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

В изпълнение на изискванията на чл. 40, ал. 4

от Закона за общинската собственост

ОБЯВЯВА:

ПОСТЪПИЛО Е ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗАМЯНА НА:


• 168/1290 кв. м ид. ч. от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ І148 в кв. 12а по ПУП на с. Ново село, община Стара Загора, собственост на ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА със

325 кв. м от ПИ № 148 в кв. 12а по ПУП на с. Ново село, община Стара Загора, собственост на Пенчо Петков Петков и Галина Велева Петкова, попадащи в дере и в уличната регулация на улица с о.т. 29 – 22.

За допълнителна информация: тел. 042 / 614 681

Община Стара Загора ще закрие официално кампанията „Стара Загора - Европейски град на спорта 2017“ в залата на Оперния театър. На 18.12.2017 г. от 18,30 ч. ще бъде направена презентация на проведените през годината по-големи спортни прояви, както и събитията за популяризиране на спорта, най-вече сред децата и подрастващите, включени в кампанията.

На сцената ще бъдат поканени всички герои на книгата „Шампионите разказват“ за нейната премиера пред публиката. Тържествената вечер ще завърши с представянето на церемонията за избор на „Спортист на годината 2017“. Проявата ще бъде открита и всеки, който желае, може да присъства в залата на Държавната опера в Стара Загора.

Пред публиката ще бъдат представени финалните 10 най-добри и 10 най-перспективни състезатели на Стара Загора за 2017 година. Номинациите са на съответните клубове, а комисия оформи десятките с претенденти за приза „Най-добър спортист на 2017 година“. В комисията, под председателството на ресорния зам.-кмет Красимира Чахова, влизат председателят на ПК по спорт и младежки дейности в Общинския съвет Николай Диков, журналистите Георги Геренов, Христо Вълков и Стефан Стефанов, както и експерти от Община Стара Загора.

Ще бъдат раздадени награди за именити спортисти, навършили юбилейни годишнини през 2017 година. Тази година това са именитият бивш състезател по борба Станчо Колев - 80 години и алпинистът Костас Канидис, който навърши 60 г. Награди ще има и в категория за ветерани, спортисти с увреждания и преподаватели по физическа култура. Останалите категории са „Треньор на годината“ и „Отбор на годината“.

През 2017 г. Община Стара Загора отдели специално внимание на спорта за всички, като организира и партнира на множество инициативи, които популяризират активния начин на живот, особено сред младежите. През годината бяха открити 3 нови спортни зали - за спортни танци, по художествена гимнастика и боксова зала.

Беше реконструиран и модернизиран покритият общински плувен басейн в Стара Загора. През годината бяха ремонтирани физкултурните салони на три училища – XIII-то ОУ "Св.Паисий Хилендарски", ОУ "Георги Райчев“ и СУ „М. Горки“, а до края на годината ще бъде завършен салонът на Търговска гимназия "Княз Симеон Търновски". До 17-ти декември т.г. приключва полагането на новата подова настилка на Спортна зала „Иван Вазов“. Там от 19 до 23 декември градът ще приеме състезанията за „Купа България“ от волейболния шампионат за жени.

За трети път тази година в Стара Загора се проведе и Европейска седмица на спорта #BeActive, а едно от лицата на седмицата бе многократната шампионка и медалистка в леката атлетика от Световни и Европейски първенства за ветерани Красимира Чахова, ресорен зам.-кмет на града.

Спортният календар на Община Стара Загора за 2017 година отчита над 175 спортни събития и дейности, които насърчават активното спортуване и здравословния начин на живот сред всички възрастови групи. До момента в спортните събития са се включили повече от 25 000 активни участници, които са били наблюдавани и подкрепяни от повече от 140 000 души. Най-малкият участник в спортна инициатива е Стефан Драгнев, на 2 г. 7 м. от Стара Загора, който участва във велопохода, организиран в рамките на Седмицата на мобилността, а най-възрастната участничка е на 90 години и е активен участник в заниманията по гимнастика на открито.

13.12.2017 г.

Дарение за децата от Центъра за настаняване от семеен тип в кв. „Кольо Ганчев“ направиха днес служители от Сосиете женерал Експресбанк в Стара Загора. Те донесоха в дома бельо за децата и младежите.
Центърът е един от седемте изградени от Община Стара Загора по проект „Деинституционализация на деца в риск посредством изграждане на Центрове за настаняване от семеен тип" и е за деца с увреждания, обясни Нели Баджакова, директор на центровете. В него живеят 12 деца и младежи на възраст от 15 до 24 години. Те са с различни тежки заболявания като детска церебрална парализа, епилепсия, хидроцефалия и др.
„Нуждаем от всичко, от което има нужда в един дом“, каза още Баджакова. По думите й децата и младежите имат нужда от обувки, домашни чехли, постелъчен инвентар, памперси, препарати за чистене и дезинфекция и др. Получавали са различни дарения, но за пръв път банка е решила да помогне.
„Опитваме се да направим нещо не само като банка, но и като социална институция. Разговаряхме със секретаря на Община Стара Загора Делян Иванов и с главния финансист Цанка Ганева, как можем да помогнем. Те ни дадоха насока, която ние приехме с удоволствие“, сподели Васил Пенелов, директор на офисите в Стара Загора, група Бургас. По думите му са започнали да пробиват един път, който трябва да се разшири. „Надяваме се, нашите колеги от другите банки да го поемат като добър пример“, допълни Васил Пенелов. Той пожела отворените вече врати на центъра да останат широко отворени и за другите представители на банките в Стара Загора.
От тях пък те получиха специално изработени картички с пожелания за мирна, плодовита и честита Нова година.

IMG 3690 IMG 3705 IMG 3715 

Днес (12 декември 2017 г.), в 17:30 ч. на II експозиционно ниво в Регионалния исторически музей – Стара Загора се открива нумизматична изложба, която представя най-новите научни постижения, свързани с изследванията за готите и Берое.

За пръв път се показват части от 5 съкровища с монети, денари и антониани от средата на III-ти век, открити в околностите на старозагорските села Свобода, Сладък кладенец, Михайлово, Самуилово, Братя Даскалови и Казанка. На територията на Августа Траяна/Берое са открити общо 15 монетни съкровища, чието местонамиране маркира пътищата на готските нашествия в Тракия в средата на III-ти век.

Според монетните находки се предполага, че готите са нападнали Тракия преминавайки през Прохода на Републиката в Стара планина и след това са преминали през Новозагорския проход в Средна гора. След опустошенията покрай Берое и във Филипопол са се изтеглили през прохода Пъстрово - Средногорово в Средна гора и след това през Шипченския проход в Стара планина са се отправили към Абритус.

Акцент в изложбата е фотокопие на ценен палимпсест, подарен в XVI-ти век на Виенската национална библиотека, в който е споменат Берое с нови данни за събитията от 250 г. В манускрипта се споменава за построяване на укрепление с отбранителна цел край Берое. Възможно е това да е укреплението при с. Землен, за което има данни, че е ползвано и през IV-ти век за отбрана от готите, считат специалистите от РИМ – Стара Загора.

Текстът на палимпсеста е идентифициран с труда на Дексип от Атина „Скитика”. Публикуван е от д-р Яна Грускова от Братиславския университет, сътрудник в Австрийската академия на науките и Гунтер Мартин (университета в Цюрих). Внимание в изложбата е отделено и на Аспар, алано-готски благородник, отличен с най-високите византийски военни отличия, който е имал резиденция в Берое. За спасяването на Берое от хуните, градската управа му издига бронзова статуя, от която е запазен мраморният постамент под нея (сега експониран в музея в Стара Загора).

12.12.2017 г.

Децата от четвърта подготвителна група на детска градина №3 „Ян Бибиян“ в Стара Загора днес се включиха в Третата национална седмица на четенето 2017 г. Тя е организирана от Министерството на образованието и науката и Регионалното управление на образованието (РУО) – Стара Загора.
Най-напред малките старозагорчета от група „Таралеж“ отговаряха на загадки свързани със знамето и герба на Република България, столицата на страната и работата на Народното събрание. След това народният представител Маноил Манев разказа за работата на депутатите и отговорностите им. Той сподели с малчуганите, че единственият им началник е българският народ, който ги и избрал.
Пред децата Маноил Манев прочете приказката „Коледата на мечетата“, в която се разказва как децата зарадвали за Коледа своя учител. След това децата коментираха поуките от приказката. На своите палитри те създадоха рисунки, които биха подарили на Коледа, за да зарадват някой любим човек. Манев им обеща, че тези рисунки ще бъдат събрани в изложба във фоайето на Областна администрация, а след това раздадени на хората. Той получи в дар и книгата на Хорхе Букай „Приказки за размисъл“ (Приказки за приспиване на деца и събуждане на възрастни).
Приказката „Лъвът и мишката“ прочете на децата Пенка Чавдарова, началник отдел „Образование“ в Община Стара Загора. След това тя им пожела щастливи и весели празници.
По време на срещата художникът Наньо Нанев започна специална рисунка, на която ще бъдат изобразени всички деца участвали в нея.
Децата получиха и книжки от Регионалното управление на образованието.
По-рано през деня в залата на Регионална библиотека „Захарий Княжески“ официално бе открита Третата национална седмица на четенето. „Няма нищо по-гарантирано за развитието на ума, за формирането на различни умения от възможността да държиш писания лист пред себе си“, каза Иванка Сотирова, зам.-кмет по хуманитарни дейности в Община Стара Загора. Тя прикани родителите да подарят и книжка на своите деца за Коледа.

IMG 3551 IMG 3650 1 IMG 3668 IMG 3675

Победителите в конкурса „Аз и природата“ получиха своите награди на специална церемония днес в залата на Центъра за подкрепа за личностно развитие към Община Стара Загора. Той бе организиран от Община Стара Загора и фирмата за разделно събиране на отпадъци „Екоколект“.
В конкурса се включиха възпитаници на седем училища в Стара Загора, които представиха над 200 рисунки.
„Благодаря на родителите и учители, които създават отговорно отношение у децата към природата. Децата се представиха отлично. Всички искаме да живеем в чиста околна среда и това е наша отговорност. Разчитаме на Вас да бъдете будни в тази инициатива“, каза Росица Копривчина, директор на дирекция „Транспорт, чистота и екология“ в Община Стара Загора.
„Заедно с Общината се грижим Стара Загора да бъде по-чист град. За първи път организираме конкурса, умишлено зададохме по-обща тема, но повечето от децата са хванали идеята за разделно събиране на отпадъци“, сподели Виктория Гецова, регионален мениджър на „Екоколект“. Според нея, конкурсът е сериозен, оспорван и е преминал на много високо ниво. Специална комисия е оценявала рисунките. Макар че го няма в регламента, е решено добрите рисунки да получат поощрителни награди. Такива бяха връчени на двадесет малки художници.
Първа награда в конкурса спечели Раела Владимирова Матуски, ученичка във втори клас в СУ „Иван Вазов“, която получи таблет от организаторите. Втората награда (тонколони) бе присъдена на Мариела Пламенова Пенчева, второкласничка от ОУ „Кирил Христов, а третата ( слушалки) на Полина Галинова Господинова, ученичка от 13-то основно училище „ Свети Паисий Хилендарски“.
Благодарствени грамоти за активно участие бяха връчени на седем училища: Шесто основно училище „Свети Никола“, СУ „Иван Вазов“, 13-то ОУ „Свети Паисий Хилендарски“, 9-то ОУ „Веселин Ханчев“, 11-то ОУ „Николай Лилиев“, 4-то ОУ „Кирил Христов“ и ОУ „Георги Райчев“.

IMG 3584 IMG 3592 IMG 3599

На 13 и 28 декември от 19 часа на сцената на Операта ще видите последната реализация на оперетата на оперетите „Царицата на чардаша“ от Имре Калман. Режисьор е Николай Априлов /негова е и адаптацията на либретото на Ищван Бекефи и Дешо Келер/, диригент Владимир Бошнаков, сценография и костюми Радина Близнакова и Лилия Бабунова , хореография Татяна Янева. В главните роли ще видите Николай Априлов, Диана Найденова, Георги Султанов, Николай Моцов, Камелия Стойчева, Нели Нечева, Яница Нешева, Георги Динев, Велин Михайлов, Шмилена Султанова, Елена Петрова, Евгений Арабаджиев, Игнат Желев, Симеон Симеонов, Иван Кабамитов, Ивайло Йовчев и др.,оркестър,хор и балет на Държавна опера Стара Загора.

Когато ни е тъжно, без значение дали е от времето или от годините, които отминават, искаме радост – експлозия от музика, танци и красота. А когато ни е хубаво – искаме да празнуваме – с песни, вино и красиви жени! Всичко това можем да намерим във вечната творба на Имре Калман – „Царицата на чардаша“. И още – изящество, финес, елегантност. Това е времето на дългите рокли, учтивите кавалери, нежния шепот и дълбока страст. Това не е нашето време. Годината е 1912. Мястото е Будапеща и Виена. Силва Вареску, Едвин, контеса Щаси, княз Леополд, генерал Ронсдорф, Цецилия (разбира се!), както и граф Бони и Фери Бачи – ще ви въвлекат в една на пръв поглед много позната история. Млад мъж е влюбен лудо във вариететна актриса. Майка му, която също е била такава, не желае тази любов да продължи и прави всичко възможно да ги раздели. От всичко това се завихрят урагани от емоции, съмнения и страсти докато в един миг всички прегради към тяхното щастие падат.

Премиерата на „Царицата на чардаша“ е на 17 ноември 1915 във виенския „Йохан Щраус – театър“. Успехът бил триумфален! Днес е трудно да си представим реакцията на зрителите, когато този единствен по рода си водопад от шлагери се изсипва върху тях изведнъж! Въпреки неласкавите оценки на виенската преса, която е възмутена от острата сатира срещу аристокрацията, спектакълът не слиза от сцена в продължение на две години. Всяка вечер тълпа виенчани щурмуват касата на театъра и сякаш пламенните любовни дуети на Силва и Едвин заглушават топовните гърмежи на Първата световна война.

Първата постановка на „Царицата на чардаша“ в Стара Загора е била на 6 март 1958 година с диригент Илия Илиев и режисьор Георги Петров. Следващата премиера е след 30 години – на 16 юни 1988 година отново с режисьор Георги Петров и диригент Красимир Къшев. През 2006 година на 16 април е предпоследната премиера. Режисьор е Бойко Илиев, диригент Красимир Къшев, хореограф Алида Бонева , хормайстори Богдана Попова и Младен Станев.

Тази оперета е наистина един „прекрасен сън“. Трябва всеки да я чуе и види поне веднъж в живота си. Танц за духа и феерия от чувства. Невероятните вокални изпълнения, красивия декор и брилянтния оркестър представят една вечно неостаряваща и жива Царица на чардаша!

„ ...странно нещо е любовта е ...“ ! Оперета! Това също е в нашия стил!
Страница 8 от 687

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...