Транспорт и Екология

Последно редовно заседание на Общински съвет-Стара Загора

Вторник, 20 Септември 2011 11:06

Избори за местна власт 2011 - Жребий

Избори за местна власт 2011 - Жребий
Понеделник, 19 Септември 2011 16:41

Заповед № ПУП-53 от 13.09.2011 - парцеларен план

На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ и Заповед № ПУП-53/13.09.2011 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на подробен устройствен план – парцеларен план за обект: " ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД „Реконструкция на ПСБ Стара Загора" Път в ПИ 68850, 179.566, 68850, 177.548, 68850,177.549, 68850,176.117 и 68850.177.558" в землище на град Стара Загор, който се намира в сградата на община Стара Загора - ет. 5, стая 502.

Община Стара Загора на основание чл. 121, ал. 1 във връзка с чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за Подробен устройствен план – План за регулация, План за застрояване и придружаващите го схеми на кв. »Бедечка», гр.Стара Загора.

На 26.09.2011 год. от 15 ч. в зала 1 (етаж ІІ) на община Стара Загора ще се проведе докладване и обществено обсъждане на предварителния проект за кв."Бедечка" с представители на общинската администрация и проектантския колектив.

Всички граждани и юридически лица могат да дадат своите писменни становища и предложения в срок до 03.10.2011 год.

Община Стара Загора на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ, съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 000502, местност «Ала баир», землище с. Богомилово, община Стара Загора. Проекта се намира в сградата на общината – ет. 5, стая № 513.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в държавен вестник - бр.71 от 13.09.2011 год., заинтересуваните лица могат да направят писменни възражения по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

Понеделник, 19 Септември 2011 14:26

Решение № 1304 от 28.07.2011 - одобряване на ПУП

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет Стара Загора одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за външно ел.захранване – чрез изграждане на ново БКТП и ново кабелно отклонение от нов ЖР стълб във ВЕП 20 кV извод „Змейово" за захранване на обект: »Жилищна сграда» в поземлен имот № 067012 с идентификационен № 68850.67.12 в местността "Орта бозалък", землище гр.Стара Загора, собственост на Людмила Димитрова Койчева – минаващо през поземлени имоти с идентификационни №№: 68850.64.6, 68850.63.872 и 68850.965 – представляващи полски пътища – общинска публична собственост и № 68850.67.12 – урбанизирана територия за жилищно строителство. Проекта се намира в сградата на общината ет. 8, стая 806.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30 дневен срок от обнародването в държавен вестник - бр.71 от 13.09.2011год., решението подлежи на обжалване чрез община Стара Загора до Административен съд.

Председател: Тенчо Руканов

Понеделник, 19 Септември 2011 12:19

Заповед № ПУП-54 от 14.09.2011 - план за регулация

На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ и Заповед № ПУП-54 от 14.09.2011 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на план за регулация за УПИ ІІІ35 , УПИ VІІІ35 , УПИ ІХ35 и УПИ Х35 в кв. 2, с. Елхово, Община Стара Загора, който се намира в сградата на община Стара Загора - ет. 5, стая 519.

Понеделник, 19 Септември 2011 12:18

Заповед № ПУП-56 от 14.09.2011 - план за регулация

На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ и Заповед № ПУП-56 от 14.09.2011 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на план за регулация за УПИ ІІІ204 и УПИ ІХ204 в кв. 98, с. Дълбоки, Община Стара Загора, който се намира в сградата на община Стара Загора - ет. 5, стая 518.

Понеделник, 19 Септември 2011 12:15

Заповед № ПУП-55 от 14.09.2011 - план за регулация

На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ и Заповед № ПУП-55 от 14.09.2011 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на план за регулация за УПИ V113 и УПИ VІ113 в кв. 23, с. Колена, Община Стара Загора, който се намира в сградата на община Стара Загора - ет. 5, стая 515.

Понеделник, 19 Септември 2011 12:14

Решение № 1307 от 28.07.2011 - одобряване на ПУП

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет Стара Загора одобрява подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 37, кадастрален район 213 по плана на новообразуваните имоти в местността „Хаджиолова кория"(зона по § 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ), находящ се извън урбанизираните територии в землището на с. Хрищени – собственост на Вълчо Иванов Вълчев от гр.Стара Загора. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм (за жилищни нужди) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 10м; максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2 ; минимална озеленена площ – 40%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „Жилищна сграда". Проекта се намира в сградата на общината – ет. 5, стая № 513.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в държавен вестник - бр.71 от 13.09.2011 год., решението подлежи на обжалване чрез община Стара Загора до Административен съд.

Председател: Тенчо Руканов

Страница 602 от 680

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...