Транспорт и Екология
Наградата „Жълта роза“ на „Зонта клуб – Стара Загора“ при заместник-кмета на града
Във връзка с изпълнение на проект BG05M9OP001-2.002-0294 „Заедно за независим живот“, по Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура за директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“, община Стара Загора обявява набиране и подбор на специалисти за длъжността:

 

I. Рехабилитатор – 1 щ. дл. на 4 часов работен ден, срочен трудов договор.

1.Описание на длъжността: Оказва помощ на лица и деца с двигателни нарушения. Работата му е насочена към развиване на двигателни умения, повишаване на независимото функциониране в ежедневието, профилактика на вторичните нарушения. Рехабилитаторът дава препоръки за адаптиране на средата към специалните нужди на потребителите, както и помага при избора и осигуряването на помощни средства.

pdfОбявление146.4 KB08/03/2017, 14:15

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

• Заявление по образец – docxПриложение 1;
• Копие на документ за самоличност;
• Автобиография по образец – docxПриложение 2;
• Копия на документи, удостоверяващи завършено образование, придобита образователно- квалификационна степен и придобита специалност;
• Копия на документи, удостоверяващи трудов стаж;
• Други приложими документи (удостоверения, сертификати за преминати обучения и придобити допълнителни квалификации);
• Декларация за обработка на личните данни от кандидата по образец – docxПриложение 3;
• Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлена престъпление от общ характер, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността за която кандидатства, не страда от заболявания, които застрашават живота или здравето на потребителите по образец – docxПриложение 4;
• Копие на документ, удостоверяващ членството на кандидата в Българската асоциация на специалистите по здравни грижи;

Във връзка с изпълнение на проект BG05M9OP001-2.002-0294 „Заедно за независим живот“, по Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура за директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“, община Стара Загора обявява набиране и подбор на кандидати за длъжността:

 

I. Личен асистент –на 4 часов работен ден, срочен трудов договор.

За Лични асистенти могат да кандидатстват лица, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, съгласно чл. 68 от КСО и които са:
• безработни лица;
• трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд;
• неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране - в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд.

 

pdfОбявление138.38 KB08/03/2017, 14:08

 

Необходими документи за кандидатстване:

• Заявление /по образец/ - docxПриложение 1;
• документ за самоличност /копие/;
• автобиография;
• документ за придобитата образователна степен/копие/;
• служебна бележка, относно регистрация в Бюро по труда/ако кандидатът е безработен/;
• служебна бележка от месторабота/ако кандидатът работи/;
• служебна бележка от учебно заведение/ако кандидатът учи/;
• пенсионно разпореждане/само за кандидат,придобил право на пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст/;
• копие от удостоверение за преминато обучение;
• Декларация лични данни /по образец/ - docxПриложение 2;

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

 

В изпълнение на изискванията на чл. 40, ал. 4
от Закона за общинската собственост

 

ОБЯВЯВА:

 

ПОСТЪПИЛО Е ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗАМЯНА НА:

2 / 1060 кв. м ид. ч. от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІХ180 в кв. 21 по ПУП на с. Петрово, община Стара Загора, собственост на ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА. Обща площ на УПИ ІХ180 – 1060 кв. м

със

15 кв. м от Поземлен имот № 180, кв. 21 по ПУП на с. Петрово, община Стара Загора, собственост на Петко Петков Драганов и Стоянка Ангелова Драганова, попадащ в уличната регулация на улица с о.т. 68-69.

За допълнителна информация: тел. 042 / 614 681
Заместник-кметът Красимира Чахова поведе участниците в осмомартенския поход
ОФА „Загоре“ обявява конкурс за:

Оркестрант – кавалджия
Оркестрант – гайдар
Танцьори /мъже и жени/

Конкурсът ще се проведе на 22 март /сряда/ 2017 г. от 11.00 часа в Общински фолклорен ансамбъл „Загоре“.

гр. Стара Загора, бул.Митрополит Методий Кусев“ №28 /вход откъм ул. Лубор Байер № 4/

За допълнителна информация: тел.042/623958, GSM 0887771880 – Галина Симанова – организатор
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ

"Строителни и монтажни работи по три обособени позиции:

Обособена позиция 1: Основен ремонт на физкултурен салон и малък физкултурен салон на XIII ОУ „СВЕТИ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“, гр.Стара Загора, кв.“Казански“, ул.“Д.Маджаров“ №1
Обособена позиция 2: Основен ремонт на физкултурен салон на ОУ „ГЕОРГИ РАЙЧЕВ“, кв.„Три чучура - север“, гр.Стара Загора
Обособена позиция 3: Основен ремонт на физкултурен салон на СУ "МАКСИМ ГОРКИ" гр.Стара Загора, ул."Сава Силов" №69"

pdfРешение139.21 KB10/03/2017, 12:13 

pdfОбявление204.6 KB10/03/2017, 12:13

pdfДокументация за участие598.74 KB10/03/2017, 12:13

pdfПроект на договор251.96 KB10/03/2017, 12:13

pdfТехническа спецификация - Обособена позиция 1325.44 KB10/03/2017, 12:13

pdfТехническа спецификация - Обособена позиция 2326.91 KB10/03/2017, 12:13

pdfТехническа спецификация - Обособена позиция 3314.94 KB10/03/2017, 12:13

docОбразци на документи266.5 KB10/03/2017, 12:13

xlsxКоличествено-стойностна сметка - Обособена позиция 124.14 KB10/03/2017, 12:13

xlsxКоличествено-стойностна сметка - Обособена позиция 224.24 KB10/03/2017, 12:13

xlsxКоличествено-стойностна сметка - Обособена позиция 326.08 KB10/03/2017, 12:13СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 11/04/2017
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 12/04/2017
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

Конкурс за изпълнители в ОФА "Загоре"

 

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, частна общинска собственост на Централен покрит зеленчуков пазар по утвърдена схема.

Търгът ще се проведе на 29.03.2017 г. от 10:00 часа в стая № 3, звено "Общински пазари", ул. "Пазарска" № 4.

 

pdfОбява403.64 KB06/03/2017, 12:19

 

shema 29.03

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване на общински имоти - земеделски земи под наем, за срок от 5 години, за отглеждане на едногодишни полски култури. Търгът ще се проведе на 06 април 2017 година от 09:30 часа в зала № 1 в сградата на Община Стара Загора.

 

pdfОбява159.23 KB06/03/2017, 12:02

 

с. Ново село                          с. Памукчии                          с. Преславен                       с. Пшеничево                    с. Хан Аспарухово

с. Ново село  с. Памукчии  с. Преславен  с. Пшеничево  с. Хан Аспарухово

 

                                                                                                         с. Сладък кладенец

с. Сладък кладенец  с. Сладък кладенец  с. Сладък кладенец  с. Сладък кладенец  с. Сладък кладенец

 

Страница 6 от 605

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...