Транспорт и Екология
Летни музикални вечери – Античен форум 2017

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-185/ 10.07.2017г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация на с. Казанка, Община Стара Загора, одобрен със заповед № 1312 от 02.11.1983г., в частта му за УПИ IV48 и УПИ V50, и заповед № 742 от 17.06.1983г., в частта му за УПИ II42,49 от кв. 7, като вътрешнорегулационните линии, на УПИ V50, бъдат поставени в съответствие със имотната граница на ПИ № 50 (съгласно представената скица - предложение и техническо задание), който се намира в сградата на Община Стара Загора - етаж 5, стая 515.

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-184 от 10.07.2017г. на Кмета на Община Стара Загора, се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация в следния обхват: План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със заповед № 2210 от 15.09.2000г., в частта му за УПИ XXVII588 от кв. 498, като същия се разделя на два нови УПИ: УПИ XXVII1589 и УПИ XXXII1590 и обособяване на улица-тупик с осови точки 304а – 304б, с цел осигуряване на достъп до УПИ XXXII1590 от кв. 498 (съгласно представената скица – предложение и техническо задание), който се намира в стая 515, ет.5 на Община Стара Загора.

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-183 от 10.07.2017г. на Кмета на Община Стара Загора, се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация на с. Елхово, община Стара Загора, одобрен със заповед № 619/ 20.04.1987г., в частта му за УПИ IVОБЩ И УПИ VОБЩ от кв. 1, като същите се обединят в един нов УПИ XVI319, отреден за нов проектен имот с пл. № 319 (съгласно представената скица – предложение и техническо задание), който се намира в стая 515 , ет.5 на Община Стара Загора.

 

pdfПроект на Наредба154.52 KB11/07/2017, 10:14

 

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА

Множеството изменения на нормативни актове свързани с придобиването, управлението и разпореждането с общинска собственост и нуждата от прецизиране и актуализиране на свързаните с тях процедури, обуславят необходимостта от изменение и допълнение на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на Община Стара Загора:

В Наредбата за оземляване на безимотни и малоимотни граждани приета с ПМС №218/18.10.2000г. с ДВ. бр. 39 от 2011г. е отменен раздел 2-ри „Ред на оземляване“, в който е описана процедурата и условията за оземляване на малоимотни и безимотни граждани. Предвид така настъпилите промени кореспондиращата разпоредба в НРПУРОС на Община Стара Загора следва да бъде отменена.

В Закона за аренда в земеделието с ДВ. бр. 14 от 2015 г. в чл. 4, ал. 1 е определен минимален срок на договорите за аренда – 5 стопански години. Настъпилите промени следва да се отразят и в НРПУРОС на Община Стара Загора.

С Решение № 286/28.04.2016г. на Общински съвет Стара Загора бе приета Наредбата за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Стара Загора и издаване на сертификати клас В. В Наредбата като мерки за насърчаване на инвестициите са определени процедури по разпореждане с недвижими имоти – частна общинска собственост, предназначени за инвеститори, получили сертификат за клас инвестиция. Предвид изложеното, разпоредбите в НРПУРОС на Община Стара Загора, регламентиращи продажбата на недвижими имоти – частна общинска собственост на инвеститори притежаващи сертификат за клас инвестиции следва да се актуализират съгласно действащата наредба.

Дирекция ОССП редовно провежда публични търгове съгласно глава VI от НРПУРОС, като условие за участие в посочените процедури е предоставяне на удостоверение за актуална регистрация, за регистрираните търговци и други юридически лица. Това изискване следва да отпадне, като се отчете, че изискуемите документи съдържат информация достъпна в съответни публични регистри.

С така предложените промени се цели да се хармонизира НРПУРОС на Община Стара Загора с действащото законодателство, както и да се оптимизират.
Новата уредба, не се нуждае от финансови и други средства, за постигане на целите Ни.
Всички предложения, съответстват с правото на Европейския съюз и няма норми от предложените, които да противоречат.
Предложения по проекта могат да се изпращат на следната електронна поща: m.g.nikolova@starazagora.bg 

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 

"Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на жилищна сграда гр.Стара Загора , ул."Златен клас "№12 вх.А, вх.Б"

pdfРешение141.34 KB10/07/2017, 17:06

pdfПротокол181.36 KB14/07/2017, 16:31

pdfДоклад189.35 KB14/07/2017, 16:31

pdfРешение № 10-00-1400175.84 KB14/07/2017, 16:31

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 

"Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на детска градина № 1 „Звънче“, кв. „Три чучура – север“, УПИ ІVдетска градина, кв. 605 по плана на гр. Стара Загора"

pdfРешение142.46 KB14/07/2017, 16:41 

pdfОбявление184.99 KB14/07/2017, 16:41

pdfДокументация за участие860.69 KB14/07/2017, 16:41

pdfТехническа спецификация433.03 KB14/07/2017, 16:41

docОбразци на документи335.5 KB14/07/2017, 16:41

xlsКоличествено - стойностна сметка122 KB14/07/2017, 16:41

zipОДЗ 1 "Звънче"242.43 MB14/07/2017, 16:42СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 16/08/2017
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 17/08/2017
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

След 30 години Веселина Кацарова омая близо 3 000 на стадион Берое

Строят с дарения храм в курортното селище Старозагорски минерални бани

От 10 юли се променя маршрутът на автобусни линии №№14 и 17 заради ремонти
Страница 5 от 642

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...