Транспорт и Екология
Четвъртък, 03 Август 2017 09:20

Обявление

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА Общински съвет Стара Загора съобщава, че по протест на прокурор в Районна прокуратура – Стара Загора против Решения № 1037, 1039, 1043, 1044 и 1046 по протокол № 23 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 29 юни 2017 г. е образувано адм. дело № 374/2017 г. по описа на Административен съд – гр. Стара Загора.

ОБЯВЛЕНИЕ

Общински съвет Стара Загора на основание решение № 988/23 Протокол от 29.06.2017г. и чл. 6 и чл. 7 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Стара Загора, приет с решение 302/27.11.2008г.; изм. с решение № 922/25.05.2017г. на Общински съвет Стара Загора обявява следните допуснати кандидати за заемане на длъжността „Обществен посредник на територията на Община Стара Загора“ . Имената са подредени по азбучен ред.

Диана Иванова Искрева-Идиго
Димитър Мирчев Нанев
Мариана Стоилова Стоилова
Надежда Георгиева Чакърова-Николова
Недка Тенева Дончева

Посочените кандидати следва да се явят за провеждане на интервю на 09.08.2017г. /сряда/ от 10.30 часа, по предварителен график, в сградата на Община Стара Загора, гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 107, етаж II, стая 203.

 

Милена Стоянова-Желева,
Председател на ВрК

Старозагорската обсерватория поставя телескопи за лунното затъмнение в понеделник

 

pdfПроект на Наредба176.81 KB02/08/2017, 13:55

 

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА

   На територията на община Стара Загора действа Наредба за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Стара Загора. Тя урежда местните изисквания, ограничения и забрани за отглеждане на селскостопански животни и животни-компаньони в населените места на общината и в земите за земеделско ползване и отдих на територията на общината. С Решение № 108/10.05.2016г. на АС Стара Загора е прогласена нищожността на чл.19, ал.2, ал.3, ал.4 и ал.5, чл.20, чл.21, ал.1 и ал.2, чл.22, ал.1, ал.2 и ал.4, чл.23, чл.24, т.2 и т.3, чл.30, т.7 и т.8 и чл.41, т.2.1., т.2.2, т.2.4, т.2.5 и т.2.6 в частта й за нарушенията по чл.30, т.7 и т.8 и чл.31, ал.1 от посочената Наредба.
   Съгласно чл.11, ал.1 от ЗНА, отменяване на закон и неговото заменяване с нов, който се отнася до същата материя, се допуска само ако промените са многобройни и важни. Приемането на нова Наредба, регулираща обществените отношения, свързани с отглеждането на животни в населените места на територията на Община Стара Загора и отмяната на сега действащата е необходимо по следните съображения:
   На първо място, обществените отношения, които урежда Наредбата за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Стара Загора, са разнородни по своя характер. От една страна са регулирани отношенията, свързани с отглеждането на животни компаньони, от друга страна се въвеждат правила за поведение при отглеждането на селскостопански животни. Едновременно с това липсва правна уредба на отношенията, свързани с дейността и организацията на Общински приют за безстопанствени животни Стара Загора, така както повелява разпоредбата на чл.47, ал.5 от Закона за защита на животните. В случая се касае за наличието на обществени отношения от различни области, които следва да бъдат уредени не с един, а с отделни нормативни актове от същата степен (по арг. от чл.10, ал.1 от Закона за нормативните актове).
   Във връзка с изложеното е налице необходимост от приемането на две отделни наредби, всяка от която ще регулира различни по вид обществени отношения, а именно: обществените отношения, свързани с отглеждане на селскостопански животни на територията на община Стара Загора, от една страна, и реда и начина на придобиване, регистрация, деклариране, притежаване, отглеждане и развъждане на животни-компаньони; организацията на работа и условията на отглеждане на кучета в Общински приют за безстопанствени животни – от друга.
   От предмета на настоящия проект за Наредба следва да бъдат извадени обществените отношения, свързани с организацията, управлението, селекцията и репродукцията на пчеларството; собствеността, регистрирането и настаняването на пчелните семейства; условията за отглеждане, производство и търговия с пчелни майки, семейства и рояци; производството, преработката и окачествяването на пчелни продукти и търговията с тях; условията за създаване и опазване на медоносната растителност; опазването на пчелите, са уредени в Закона за пчеларството. Контролът по спазване на Закона за пчеларството е от изключителната компетентност на други държавни органи и не може да се вменява на общинските служби за контрол (арг. чл.48 от Закона за пчеларството).
   На второ място, следва да се отбележи, че в строителните граници на населените места на територията на община Стара Загора се отглеждат значителен брой и различни видове селскостопански животни и птици. През последните няколко месеца зачестиха сигналите от граждани и кметове и кметски наместници на населени места за замърсяване на улици и прилежащи площи към имоти с оборска тор. Действащата Наредба урежда само частично правата и задълженията на физическите и юридическите лица, отглеждащи селскостопански животни и птици в населените места на територията на общината. Липсата на ясна и подробна правна уредба за извършването на тази дейност в много случаи води до конфликти между частния и обществения интерес.
   Съгласно чл.12, ал.1 във връзка с чл.3, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 13.09.2007г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници, издадена от Министерство на околната среда и водите, Министерство на здравеопазването и Министерство на земеделието и продоволствието, със заповед МЗХ и МОСВ се утвърждават програми от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделските източници (напр. оборска тор), които са задължителни за прилагане от земеделските стопани в уязвимите зони. В обхвата на т.нар. нитратно уязвими зони попада и голяма част от територията на община Стара Загора, видно от Приложения №2 и 3 към Заповед № РД-146/25.02.2015г. (публикувана в официалната интернет страница на МЗХ). Ето защо е необходимо и обществено оправдано регламентирането на основни права и задължения за лицата, които отглеждат на селскостопански животни.
   С цел запазване на баланса между обществения и частния интерес е необходимо регламентирането на правила и изисквания, касаещи отглеждането на селскостопански животни за стопански цели и за лични нужди. Прецизирането на изискванията към лицата, които отглеждат селскостопански животни за лични нужди и за стопански цели цели да гарантира опазването на чистотата и хигиената на местата, където се отглеждат такива животни, и не на последно място – спокойствието на жителите на населените места. 
   На собствениците, които отглеждат селскостопански животни за промишлени цели ще бъде даден срок от 1 година да ги приведат в съответствие с изискванията на Наредбата, да ги премахнат или да редуцират селскостопанските животни до обема, предвиден за лични нужди. Въвежда се облекчен режим за собственици на ССЖ, които ги отглеждат извън строителните граници на населените места.
   Предвидените нови правила не накърняват интересите на крупните собственици на селскостопански животни. В общата стопанска политика на Европейския съюз се предвиждат инструменти и механизми за насърчаване на преместването на селскостопански сгради и тяхното модернизиране. Пример за това са Насоките на Европейския съюз за държавната помощ в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за периода 2014 - 2020 г. (2014/C 204/01). Нещо повече, ОСП на Общността предвижда, че животновъдните обекти следва да бъдат извън населените места. Това изискване е в основата на нормативните документи, които определят къде и как да се организира отглеждането на животни със стопанска цел в България.

   Ясната правна регламентация ще бъде не само в полза на обществения, но и в полза на частния интерес. Освен правата и задълженията на крупните животновъди, с новата Наредба следва да се регулират подробно традиционното отглеждане на селскостопански животни за задоволяване на собствени нужди в лични стопанства, тип „заден двор“.

   Точното и ясно регламентиране на правилата при отглеждане на животни, ще спомогне за:
- подобряване на контрола върху отглеждането на селскостопански животни на територията на общината;
- подобряване на хигиенните условия в населените места на територията на общината и повишаване качествата на селищната среда.

   Новата уредба не се нуждае от финансови и други средства за постигане на целите ни.

   Срокът за предложения по проектa e 30 дни от датата на публикуването му и могат да се изпращат на следната електронна поща: p.yordanov@starazagora.bg 

 

pdfПроект на Наредба164.5 KB02/08/2017, 13:44

 

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА

   На територията на община Стара Загора действа Наредба за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Стара Загора. Тя урежда местните изисквания, ограничения и забрани за отглеждане на селскостопански животни и животни-компаньони в населените места на общината и в земите за земеделско ползване и отдих на територията на общината. С Решение № 108/10.05.2016г. на АС Стара Загора е прогласена нищожността на чл.19, ал.2, ал.3, ал.4 и ал.5, чл.20, чл.21, ал.1 и ал.2, чл.22, ал.1, ал.2 и ал.4, чл.23, чл.24, т.2 и т.3, чл.30, т.7 и т.8 и чл.41, т.2.1., т.2.2, т.2.4, т.2.5 и т.2.6 в частта й за нарушенията по чл.30, т.7 и т.8 и чл.31, ал.1 от посочената Наредба.
   Съгласно чл.11, ал.1 от ЗНА, отменяване на закон и неговото заменяване с нов, който се отнася до същата материя, се допуска само ако промените са многобройни и важни. Приемането на нова Наредба, регулираща обществените отношения, свързани с отглеждането на животни в населените места на територията на Община Стара Загора и отмяната на сега действащата е необходимо по следните съображения:
   На първо място, обществените отношения, които урежда Наредбата за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Стара Загора, са разнородни по своя характер. От една страна са регулирани отношенията, свързани с отглеждането на животни компаньони, от друга страна се въвеждат правила за поведение при отглеждането на селскостопански животни. Едновременно с това липсва правна уредба на отношенията, свързани с дейността и организацията на Общински приют за безстопанствени животни Стара Загора, така както повелява разпоредбата на чл.47, ал.5 от Закона за защита на животните. В случая се касае за наличието на обществени отношения от различни области, които следва да бъдат уредени не с един, а с отделни нормативни актове от същата степен (по арг. от чл.10, ал.1 от Закона за нормативните актове).
   Във връзка с изложеното е налице необходимост от приемането на две отделни наредби, всяка от която ще регулира различни по вид обществени отношения, а именно: обществените отношения, свързани с отглеждане на селскостопански животни на територията на община Стара Загора, от една страна, и реда и начина на придобиване, регистрация, деклариране, притежаване, отглеждане и развъждане на животни-компаньони; организацията на работа и условията на отглеждане на кучета в Общински приют за безстопанствени животни – от друга.
   Съгласно чл.47, ал.5 от Закона за защита на животните, организацията на работата и условията на отглеждане на кучетата във временните приюти по ал. 4 се определят с наредба на съответния общински съвет и се осъществяват под постоянното наблюдение на организациите за защита на животните. Настоящата Наредба не съдържа подробна уредба на обществените отношения, свързани с организацията на работа и отглеждането на животни в приюти за безстопанствени кучета.
   Следва да се отбележи, че на територията на община Стара Загора се забелязват все още скитащи безстопанствени кучета. Продължава да има и хора, които са пострадали от контакти с улични кучета. Големият брой бездомни кучета води до здравни рискове за хората. Бездомните кучета освен вредите, които причиняват чрез ухапване на гражданите, са и приносители на болести и зарази, които са опасни за здравето и живота на гражданите. Вследствие на това от изключителна важност е предприемане на мерки за контролиране на популациите на домашните и уличните кучета, като се гарантира здравето и безопасността на хората и градската среда.

   Целта на приемането на нова наредба е редуциране броя на уличните кучета до трайно намаляване на популацията, намаляване на рисковете от разпространение на зоонози, както и увеличаване на отговорността на хората, отглеждащи кучета на територията на общината. Точното и ясно регламентиране на правилата при отглеждане на животни, ще спомогне за:
- намаляване броя на безстопанствените животни на територията на общината;
- ограничаване възможността, животните да бъдат приносители на болести и зарази, които е възможно да се принесат и по хората;
- създаване на ред и възможности лицата, които желаят да отглеждат домашни любимци, да ги отглеждат в съответствие с нормативните изисквания и при създаване на необходимите условия за животните.
- засилване на контрола за регистрация на домашните кучета и плащането на такса за притежаване на куче.
 
   Новата уредба не се нуждае от финансови и други средства за постигане на целите ни.

   Срокът за предложения по проектa e 30 дни от датата на публикуването му и могат да се изпращат на следната електронна поща: p.yordanov@starazagora.bg 

В двуседмичния срок, считано от 17 юли, за длъжността „Обществен посредник на община Стара Загора“ (омбудсман), документи за участие в конкурса са подали петима души – Надежда Георгиева - Николова, Недка Дончева, Мариана Стоилова, Диана Искрева – Идиго и Димитър Нанев. Това стана ясно днес по време на заседанието на Временната комисия за избор на омбудсман при обсъждането на кандидатурите, на което присъстваха и медии.
Изискванията, според действащия Правилник за организацията и дейността на обществения посредник са – да бъдат пълнолетни, психически здрави, неосъждани български граждани, с високи морални качества, ползващи се с авторитет и уважение в обществото, с постоянно местоживеене на територията на община Стара Загора, със завършено висше образование – образователна степен „магистър“, и минимум 10 (десет) години осигурителен стаж.
След разглеждане на подадените документи, стана ясно, че и петимата кандидати отговарят на изискванията и се допускат до втория етап на конкурса – интервю. Целта е да се проверят и оценят познанията на всеки един в правозащитната област и вижданията им за взаимоотношенията между гражданите и местната власт. Председателят на ВрК Милена Желева обяви, че събеседването ще бъде на 9 август, от 10.30 часа.
Всеки от членовете на комисията ще оценява и класира кандидатите въз основа на общото им представяне, след което ще бъде изготвено мотивирано предложение до Общинския съвет, съдържащо имената на първите трима показали най-добри резултати. На свое заседание ОбС ще определи спечелилия конкурса за длъжността „Обществен посредник на територията на община Стара Загора“.

2. 08. 2017 г.

 

Община Стара Загора, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №022-ДСл от 01.08.2017 г. на Кмета на Община Стара Загора, обявява конкурс за назначаване на държавен служител, при следните условия:

I. Конкурсът се обявява за длъжността:

Началник на отдел „Кадастър и регулация“

в Дирекция „Строителство и инвестиции“ на Община Стара Загора

Брой работни места за които се обявява конкурсът — 1 работно място.

II. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1. Висше образование с минимална образователно-квалификационна степен - Бакалавър;
2. Област на висшето образование - „Технически науки“, в професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“;
З. Специалност - „Геодезия“ или „Геодезия, картография и фотограметрия”;
4. Ранг III младши и/или 4 години професионален опит;

 

III. Допълнителни изисквания, умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

Познаване на нормативната уредба за дейността на общините. Компютърни умения.

 

IV. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността да се проведе по следния начин:
1. Тест;
2. Интервю.

 

V. Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
1. Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
2. Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжностга, за която кандидатства;
з. Копие на диплома за завършено висше образование по съответната образователна степен, професионално направление и специалност;
4. Копия на официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
5. Копие на документ за компютърни умения;
6. Копие от документ за присъден ранг, ако кандидатьт е работил като държавен служител;

 

VI. Mясто и срок за подаване на документите за участие:

Документите следва да бъдат представени лично от кандидата или чрез пълномощник (с нотариално заверено пълномощно) в 10 дневен срок от датата на публикуването на обявата за конкурсната процедура в Община Стара Загора, адрес: гр. Стара Загора, бул.”Цар Симеон Велики“ №107, ет.4, стая №401, Отдел „Човешки ресурси” от 08.30 часа до 17.30 часа.VII. Списъците и всички други съобщения във връзка с конкурса се обявяват на:

1. Информационното табло на Община Стара Загора, бул. ”Цар Симеон Велики“ №107 - Партер.
2. Електронната страница на Община Стара Загора на адрес: www.starazagora.bg Телефон за информация: 042/614-631; 042/614-633.VIII. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Ръководи и организира работата по прилагане, поддържане и обявяване схеми и планове по устройство на територията. Осъществява контрол по административното обслужване на гражданите във връзка с дейности по устройство на територията.


IX. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността: 900 лв. При назначаване индивидуалната основна месечна заплата ще бъде определена съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

 

Възможно е прекъсване на уличното осветление на територията на община Стара Загора до края на септември
Община Стара Загора има постигнат консенсус с държавата, както и с бизнеса в региона, че трябва да бъдат обединени усилията ни към привличане на високотехнологични компании и инвеститори, които да произвеждат продукти с висока добавена стойност. Заедно можем да изградим един работещ и добър модел, който да води не до разкриване на количество работни места, а до качествени – такива, които ще бъдат атрактивни за младите специалисти. Това каза кметът на Стара Загора Живко Тодоров, който днес бе домакин на дискусионна среща на бизнеса от старозагорски регион с министъра на икономиката Емил Караниколов. Темата бе създаването на Индустриална зона „Загоре“, като публично-частно партньорство между общината и бизнеса. Председателят на Клуба на работодателя Димитър Гайдаров, Георги Стоев, управляващ съдружник в компания Industry Watch, председателят на Общинския съвет Таньо Брайков и областният управител Гергана Микова обсъдиха още с представителите на местния бизнес някои административни пречки и необходимостта от законодателни промени за отстраняването им.
„Статистиката за Стара Загора показва, че населението тук не намалява, за разлика от много други райони в България. Стара Загора има устойчив темп, като в същото време и безработицата е на ниски нива. Това показва, че ние не трябва да се стремим да привличаме масовост на работните места, а високотехнологични производства“, допълни градоначалникът. „Като приоритет пред нас стои задържането на старозагорските младежи, които получават добро образование някъде другаде, но не се връщат тук, а избират София или заминават за чужбина. Целта ни е да задържим тях, за да бъдат полезни и да се развиват тук. Това може да се случи само с добре заплатени позиции и възможности за кариерна перспектива. Това показва и анализът на Industry Watch, каза още Живко Тодоров.
Създаването на модерна Индустриална зона в Стара Загора ще бъде механизъм за привличането на качествени инвестиции в региона. Това подчерта министърът на икономиката Емил Караниколов. Той изтъкна, че развитието на индустриалните зони в България е много важен аспект от успешното стимулиране и привличане на инвестиции в страната ни и подобряването на бизнес средата.
Според проучването на Industry Watch, Стара Загора разполага с всички предпоставки да защити позициите си като регион с висока степен на развитие. Данните на компанията сочат, че около града има няколко възможни зони, които да отговорят на инвеститорския интерес. Обсъдени бяха резултатите от проучването на Industry Watch на няколко от перспективните райони в града – в близост до квартал „Зора“, между квартал „Железник“ и село Богомилово, както и летището, което е в непосредствена близост и разполага с едни от най-добрите инфраструктурни комуникации.
По време на срещата стана ясно, че са водени редица разговори с потенциални инвеститори, които са показали необходимост от развитие не само на подходяща инфраструктура в индустриалната зона, а и гарантирането в дългосрочен план на квалифицирана работна ръка, както и на модерно образование и здравеопазване.
Министър Караниколов посочи, че Министерството на икономиката подкрепя дуалната форма на обучение като плавен преход от обучение към работа, доказал успеха си в страни като Швейцария, Австрия и Германия. Той подчерта, че това е един от начините за осигуряване на подходящи кадри за бизнеса и решаване на проблемите на пазара на труда.
Стара Загора е в топ 3 на развитите и готови за инвестиране бизнес региони. Налични са добрите условия, които търсят инвеститорите – добри комуникации, ниски нива на данъчните ставки. Това каза Георги Стоев, управляващ съдружник в компания Industry Watch. „Темата какви инвеститори и в кой сектор трябва да търсим, поне към момента не стои пред България, тъй като се борим за всеки един, защото трябва да се вдигне нивото на всички региони. Разбира се, насочили сме усилията си към високотехнологичните сектори, които носят и висока стойност, но наблюдаваме развитие и при логистиката. Трябва да се работи и с микро, малките и средните предприятия, защото те са от изключително значение за икономиката“, допълни той. Компаниите вече искат да дойдат наготово, за около 10 месеца да построят работещо предприятие, за което трябва да се обмислят и законодателни промени, защото само административното утежняване на процедурите губи толкова време. Това стана ясно по време на срещата.
В обсъждането на бизнес развитието в Старозагорско участваха още народни представители, общински съветници, представители на различни браншови организации и други.
 • Кметът на Стара Загора Живко Тодоров: Привличането на инвеститори в региона е обща задача за общината, държавата и бизнеса в града_1
 • Кметът на Стара Загора Живко Тодоров: Привличането на инвеститори в региона е обща задача за общината, държавата и бизнеса в града_2
 • Кметът на Стара Загора Живко Тодоров: Привличането на инвеститори в региона е обща задача за общината, държавата и бизнеса в града_3
 • Кметът на Стара Загора Живко Тодоров: Привличането на инвеститори в региона е обща задача за общината, държавата и бизнеса в града_4
 • Кметът на Стара Загора Живко Тодоров: Привличането на инвеститори в региона е обща задача за общината, държавата и бизнеса в града_5

1. 08. 2017 г.
Четвъртък, 03 Август 2017 10:47

Решения от Протокол № 24 от 27.07.2017

pdfРешение № 1062 от 27.07.2017214.39 KB отностно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора – второ четене.

pdfРешение № 1063 от 27.07.2017204.05 KB отностно: Допълнение и изменение на Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора – второ четене.

pdfРешение № 1064 от 27.07.2017205.7 KB отностно: Промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

pdfРешение № 1065 от 27.07.2017209.85 KB отностно: Актуализация на бюджета на община Стара Загора за 2017 г. във връзка с необходимостта от изработване на проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии

pdfРешение № 1066 от 27.07.2017210.11 KB отностно: Разходване на средства, натрупани по реда на чл. 64 от Закона за управление на отпадъците

pdfРешение № 1067 от 27.07.2017215.64 KB отностно: Обществен пътнически превоз по автобусни линии от общинската транспортна схема

pdfРешение № 1068 от 27.07.2017228.31 KB отностно: Предоставяне на медицинска апаратура от „Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания – Стара Загора“ ЕООД на „Комплексен онкологичен център -Стара Загора“ ЕООД, срещу прихващане на задължение

pdfРешение № 1069 от 27.07.2017221.54 KB отностно: Поемане на ангажимент за създаване на нови социални/здравни услуги по приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

pdfРешение № 1070 от 27.07.2017206.2 KB отностно: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Стара Загора за 2017г.

pdfРешение № 1071 от 27.07.2017203.52 KB отностно: Приемане на Общинска програма за закрила и развитие на децата за Община Стара Загора за 2017г.

pdfРешение № 1072 от 27.07.2017210.73 KB отностно: Актуализиране на Списъка на средищните училища за учебната 2017/2018 година в Община Стара Загора и определяне на детски градини за средищни за 2017/2018 г.

pdfРешение № 1073 от 27.07.2017219.62 KB отностно: Финансиране на маломерни паралелки в общинските училища в Община Стара Загора за учебната 2017/2018 г.

pdfРешение № 1074 от 27.07.2017219.48 KB отностно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от имот - частна общинска собственост – в гр. Стара Загора на СНЦ „Спортен клуб по художествена гимнастика ИМПАЛА“- гр. Стара Загора

pdfРешение № 1075 от 27.07.2017213.06 KB отностно: Удължаване срокът за завършване и въвеждане в експлоатация на обект, съгласно Договор № №2544/20.10.2015г. с предмет учредяване право на строеж за изграждане на „Заведение за хранене и развлечения“ в УПИ V7134 , кв. 334а по плана на гр. Стара Загора

pdfРешение № 1076 от 27.07.2017217.46 KB отностно: Обявяване на имот за частна общинска собственост и продажба на сграда - бивше кметство, с. Пшеничево, Община Стара Загора

pdfРешение № 1077 от 27.07.2017215.2 KB отностно: Изкупуване на поземлен имот с идентификатор 68850.523.338 и на част от поземлен имот с идентификатор 68850.523.340 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора

pdfРешение № 1078 от 27.07.2017214.34 KB отностно: Прекратяване на съсобственост в УПИ Х248 в кв. 26 по ПУП на с. Борилово, община Стара Загора

pdfРешение № 1079 от 27.07.2017214.46 KB отностно: Прекратяване на съсобственост в УПИ V476 в кв. 45 по ПУП на с. Хрищени, община Стара Загора

pdfРешение № 1080 от 27.07.2017216.2 KB отностно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІ374 в кв. 29 по ПУП на с. Могила, община Стара Загора

pdfРешение № 1081 от 27.07.2017214.45 KB отностно: Прекратяване на съсобственост в УПИ І169 в кв. 13 по ПУП на с. Ново село, община Стара Загора

pdfРешение № 1082 от 27.07.2017221.58 KB отностно: Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, кв. „Железник“, ул. „Старозагорско въстание“ № 10 на настанен в него наемател

pdfРешение № 1083 от 27.07.2017221.43 KB отностно: Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, кв. „Три чучура – север“, бл. 69 на настанен в него наемател

pdfРешение № 1084 от 27.07.2017221.98 KB отностно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Три чучура-юг“, бл. 55, на настанен в него наемател

pdfРешение № 1085 от 27.07.2017216.46 KB отностно: Продажба на УПИ ІVоб., коо, кв. 689 по ПУП на гр. Стара Загора, кв. „АПК“

pdfРешение № 1086 от 27.07.2017213.55 KB отностно: Продажба на поземлен имот с идентификатор 68850.204.692, землище на гр. Стара Загора

pdfРешение № 1087 от 27.07.2017216.7 KB отностно: Продажба на УПИ IX181, кв. 81 – „Лозенец – разширение“ по ПУП на гр. Стара Загора

pdfРешение № 1088 от 27.07.2017219.14 KB отностно: Продажба на Урегулиран поземлен имот ХVІІ312 в кв. 50 по плана на с. Християново, община Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

pdfРешение № 1089 от 27.07.2017216.96 KB отностно: Продажба на застроен урегулиран поземлен имот ХХII409 в кв. 18 по плана на с. Арнаутито, община Стара Загора

pdfРешение № 1090 от 27.07.2017216.59 KB отностно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ № 049014 в местност „Телки тепе“ по КВС на, землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-310 от 04.07.2017 год.
Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване на ПИ № 049014 в местност „Телки тепе“ по КВС на, землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-310 от 04.07.2017 год.

pdfРешение № 1091 от 27.07.2017220.21 KB отностно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ № 049015 в местност „Телки тепе“ по КВС на, землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-309 от 04.07.2017 год.
Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване на ПИ № 049015 в местност „Телки тепе“ по КВС на, землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-309 от 04.07.2017 год.

pdfРешение № 1092 от 27.07.2017220.65 KB отностно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ 049016 и ПИ 049017 в местност „Телки тепе“ по КВС на, землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-311 от 04.07.2017 год.
Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване на ПИ 049016 и ПИ 049017 в местност „Телки тепе“ по КВС на, землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-311 от 04.07.2017 год.

pdfРешение № 1093 от 27.07.2017218.88 KB отностно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ 133.40 в местност “Казълкая“ от землище с. Богомилово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-288 от 21.06.2017 г.
Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ 133.40 в местност “Казълкая“ от землище с. Богомилово, Община Стара Загора.

pdfРешение № 1094 от 27.07.2017215.82 KB отностно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ 005002 в местност “Аджалар“ по КВС на землище с. Богомилово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-287 от 20.06.2017г.

pdfРешение № 1095 от 27.07.2017219.78 KB отностно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и ПУП – План за застрояване в частта му за ПИ №№ 68850.204.697, 68850.204.698 и 68850.204.699 в местност “Джелата“ от землище гр. Стара Загора, Заявления №№ 19-06-295/ 27.06.2017 г., 19-06-296/ 27.06.2017г. и 19-06-297/ 27.06.2017 г.

pdfРешение № 1096 от 27.07.2017218.24 KB отностно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.208.20 в местност “Джелата“ по КККР на Фгр. Стара Загора.

pdfРешение № 1097 от 27.07.2017218.17 KB отностно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.208.61 в местност “Джелата“ по КККР на Фгр. Стара Загора.

pdfРешение № 1098 от 27.07.2017217.4 KB отностно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатори 68850.256.51 и 68850.256.52, местност „Бойчо бунар“, землище гр. Стара Загора.

pdfРешение № 1099 от 27.07.2017217.27 KB отностно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.313.601, местност “Съборената кюприя“, землище гр. Ст. Загора

pdfРешение № 1100 от 27.07.2017290.87 KB отностно: Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за преминаване трасе на ел.захранващ кабел за подобект: Ново външно ел.захранване на СОГ „Могила“, към обект: СОГ „Могила“, с. Преславен, Община Стара Загора, през ПИ 000184 – „полски пътища“, ПИ 000192 - „полски пътища“ и ПИ 000350 – „пасища, мери“ в землище – публична, общинска собственост, във връзка със Заявление с р. № 10-02-4320 от 14.06.2017 г.

pdfРешение № 1101 от 27.07.2017219.55 KB отностно: Предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 68850.210.64 - „за селскостопанск, горски, ведомствен път“ и част от ПИ с идентификатор 68850.210.696 - „друг вид земеделска земя“ в местност “Курбанова чешма“, землище гр. Стара Загора – общинска собственост, във връзка със Заявление с р. № 10-01-2851 от 20.06.2017 г.

pdfРешение № 1102 от 27.07.2017215.04 KB отностно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за обект „Оптична кабелна мрежа - с. Колена – с. Дълбоки – с.Оряховица – с.Братя Кунчева, Община Стара Загора, във връзка със Заявление с р. № 19-06-282 от 14.06.2017 год.

pdfРешение № 1103 от 27.07.2017216.07 KB отностно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 106023 в местност „Стаев трап“ по КВС на землище с. Пряпорец, Община Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-271 / 06.06.2017 год.

pdfРешение № 1104 от 27.07.2017215.38 KB отностно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 68850.256.59 в местност “Бойчо бунар“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-298 от 27.06.2017 год.

pdfРешение № 1105 от 27.07.2017212.35 KB отностно: Създаване на самостоятелен център за подкрепа за личностно развитие – Астрономическа обсерватория «Ю. Гагарин», Стара Загора чрез изваждане от състава на Общинския Център за подкрепа за личностно развитие.

pdfРешение № 1106 от 27.07.2017217.85 KB отностно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІ8 в кв. 57 по ПУП на с. Змейово, община Стара Загора.

pdfРешение № 1107 от 27.07.2017208.23 KB отностно: Промени в състава на Временна комисията за преименуване на местности на територията на Община Стара Загора.

pdfРешение № 1108 от 27.07.2017218.45 KB отностно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІІ54 в кв. 9 по ПУП на с. Маджерито, община Стара Загора

pdfРешение № 1109 от 27.07.2017218.44 KB отностно: Предварително съгласие за учредяване право на прокарване на газопроводно отклонение за обект „Оранжерия за производство на зеленчуци, реконструкция на котелно помещение и подпорна стена“ в УПИ ІІІ-5729, кв.12“Индустриален“/представляващ поземлен имот № 68850. 523. 5729 / през поземлен имот № 68850. 523.15 /представляващ част от УПИ VІ – зеленина в кв. 11“Индустрия“/ по заявление вх. № 10 – 02 – 4571/23.06.2017г.

pdfРешение № 1110 от 27.07.2017217.89 KB отностно: Предварително съгласие за издаване разрешение за изработване на проект за изменение на План за регулация в следния обхват: за УПИ ХХХV - 4705, УПИ ІІІ - 97 в кв. 608 и улица с о.т. 4753 - о.т. 4754 по плана за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № РД-25-1840/29.09.2011г. на Кмета на Община Стара Загора

pdfРешение № 1111 от 27.07.2017219.89 KB отностно: Искане за достъп до обществена информация рег. № 10-21-31/17.07.2017г.

pdfРешение № 1112 от 27.07.2017209.62 KB отностно: Oбявяване на обект: „Реконструкция и разширение на канализационната и водопроводната мрежа на квартал „Самара 1“ и квартал „Самара 2“, град Стара Загора за обект от първостепенно значение.

pdfРешение № 1113 от 27.07.2017211.1 KB отностно: Обект:„Реконструкция и разширение на канализационната и водопроводната мрежа на квартал „Самара 1“ и квартал „Самара 2“, град Стара Загора
Страница 4 от 647

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

 • п.к. 6000
 • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
 • Телефон за информация и централа:
  (042) 614 614
  Факс (042) 25 91 32
  Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
 • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...