Транспорт и Екология
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 
"Извършване на строителни и монтажни работи за обект: “Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на СУ „Железник” в УПИ I-училище, кв.644в,гр. Стара Загора"

pdfРешение145.08 KB27/03/2017, 11:37 

pdfОбявление186.92 KB27/03/2017, 11:37

pdfДокументация за участие924.83 KB27/03/2017, 11:37

pdfТехническа спецификация637.61 KB27/03/2017, 11:37

docОбразци на документи334 KB27/03/2017, 11:37

xlsКоличествено - стойностна сметка332.5 KB27/03/2017, 11:37

zipРаботен проект 13.56 GB27/03/2017, 11:30

zipРаботен проект 21145.32 MB27/03/2017, 11:32СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 26/04/2017
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 27/04/2017
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–79 от 21.03.2017г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация на с. Богомилово, Община Стара Загора, одобрен със заповед № 70/ 26.02.2004г. на Общински съвет Стара Загора в частта му за УПИ IV344, от кв. 37, като същият се разделя на два нови УПИ: IV344 и XVI344 от кв. 37 (съгласно представената скица – предложение и техническо задание), който се намира в стая 516, ет. 5 на Община Стара Загора.

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-76 от 21.03.2017г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект на План за регулация на поземлен имот № 68850.199.3 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, с НТП – за търговски обект, комплекс. За имота да се отреди урегулиран поземлен имот УПИ I3, от кадастрален район 199, достъпа до който се осигурява от ПИ 68850.199.516 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път и ПИ 68850.176.517 с НТП – за местен път (съгласно представената скица – предложение и техническо задание), който се намира в сградата на община Ст. Загора - ет. 5, стая 519.

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-74 от 21.03.2017г. на Кмета на Община Стара Загора, се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация в следния обхват: План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със заповед № 2868 от 10.11.2008г., в частта му за УПИ XXXVII4724 от кв. 608, като същият се разделя на два нови УПИ: LX552 отреден за ПИ с проектен идентификатор 68850.502.552 и XXXVII551 отреден за ПИ с проектен идентификатор 68850.502.551 и обособяване на нова улица тупик с осови точки 4792а-4792б-4792в-4792г с цел осигуряване на достъп до новия УПИ XXXVII551 (съгласно представената скица – предложение и техническо задание), който се намира в стая 518 , ет.5 на Община Стара Загора.

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–73 от 21.03.2017г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация на с. Богомилово, Община Стара Загора, одобрен с Решение № 70/ 26.02.2004г. на Общински съвет Стара Загора в частта му за УПИ XI-433, УПИ X-435, от кв. 3 и улица с осови точки 23-24-25 (съгласно представената скица – предложение и техническо задание), който се намира в стая 516, ет. 5 на Община Стара Загора.

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-72 от 21.03.2017г. на Кмета на Община Стара Загора, се разрешава изработване на проект за промяна на : План за регулация на с. Загоре, общ. Стара Загора, одобрен със заповед № 450 от 22.03.1977г., в частта му за УПИ XI259 от кв. 21, като същият се разделя на два нови УПИ: XI436 и XVI437 от кв. 21 (съгласно представената скица – предложение и техническо задание), който се намира в стая 515 , ет.5 на Община Стара Загора.

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-70/ 21.03.2017г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация на с. Колена, Община Стара Загора, одобрен със заповед № 1600 от 19.12.1986г., в частта му за УПИ VII-180, УПИ IV-167 и УПИ VIII-181 от кв. 13, като общите вътрешно регулационни граници бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти (съгласно представената скица - предложение и техническо задание), който се намира в сградата на Община Стара Загора - етаж 5, стая 519.

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-69 от 20.03.2017г. на Кмета на Община Стара Загора, се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация в следния обхват: План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със заповед № РД-25-1058 от 13.06.2011г., в частта му за УПИ XVI197 И УПИ XIX194 от кв. 15а, като част от УПИ XIX194 с площ от 33 кв.м. да премине към УПИ XVI197 от кв. 15а (съгласно представената скица – предложение и техническо задание), който се намира в стая 518 , ет.5 на Община Стара Загора.

Стара Загора ще отбележи Деня на Тракия и 104 години Одринска епопея

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора.

 

pdfПроект на Наредба57.41 KB21/03/2017, 16:51

 

След приключване на реконструкцията и започване функционирането на плувния басейн е установен интерес към самостоятелно ползване на новоизградения детски басейн, отделно от големият басейн. За ползване на детският басейн не са предвидени цени на услуги в приетата през месец декември 2016г. Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора, поради което се предлага приемане на цените на услуги посочени по – горе.

 

През 2017г. приключва проект BG06-101” Международен Младежки Център за работа с деца и младежи в риск в Стара Загора“, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на ЕИП.
В рамките на проекта беше предвидено цялостно преустройство на сградата на бившето кино „Желю Диманов“, обзавеждане и оборудване с цел превръщането му в център за неформално обучение и работа с младежи, както и провеждането на междунардни конференции, посещения и прояви с участието на чуждестранни младежи.

 

Предвид на това Младежкия център разполага понастоящем с 36 легла за настаняване в 10 стаи със самостоятелен санитарен възел /8 четворни и 2 двойни стаи с легла на един етаж, гардероби и нощни лампи/, конферентна зала за 50 човека с преводачески кабини за превод от и на 2 езика едновременно. Центрът има и трапезария с кухненски блок, подходяща за кафе-паузи и предлагане на кетъринг на участници в събития за 40 човека. В Центъра има и мултифункционална зала, която се ползва за танци, заседания и други прояви, както и компютърна зала и зала за арт занимания. При провеждане на конференция или друго събитие Младежки център предлага добри условия за провеждане на пленарно зеседание в конферентната зала и разделяне за работа по групи в останалите помещения, предназначени за работа с младежи. В младежкия център има стая на настаняване за прием на младежи с физически увреждания, рампа за качване до втория етаж, както и тоалетни за младежи с увреждания на първи и втори етаж. Гостите на Младежки център имат и безплатен достъп до WI-FI.

 

От откриването му в края на 2015г. доега Младежки център Стара Загора е посрещнал многократно младежки групи от Великобритания, Франция, Германия, Швеция, Люксембург и други страни. Добрите условия за приемане на гости позволи на Младежкия център да развие добро международно сътрудничество и обмен с младежи от страни от ЕС и да приема гостуващи младежки групи на разменни начала.

 

Налице са всички предпоставки Младежкия център да се използва като хотел или база за настаняване на гости, и провеждане на обучения, семинари, конференции, работни срещи и други прояви за групи до 40-50 човека.
С оглед на изложеното, както и след съпоставка на цени на услуги в други младежки центрове от подобен тип (Пловдив, Добрич) се предлага приемането на нов раздел VI в Приложение № 3 към чл.53 от НОАМТЦУ, с който да се уредят цените на копирните услугите, които ще се предоставят в центъра и нов раздел XVI в Приложение № 4 към чл.53 от НОАМТЦУ „XVI. Зали и помещения в сградата на Международен младежки център“, в който ще се уредят цените за настаняване и ползване на зали и помещемния.
За промяната и прилагане на наредбата не се изискват допълнителни финансови средства и същата не противоречи на нормативани актове от по висока степен.

 

Проектът на наредбата е изготвен съгласно вътрешните и законовите правила за изготвяне на нормативни актове и е публикуван на интернет страницата за обсъждане и предложения.
Предложения по проекта може да се правят на e-mail: i.ivanov@starazagora.bg
Страница 3 от 605

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...