Транспорт и Екология
Общинският съвет гласува средства за ремонт на покрива на Държавния куклен театър в Стара Загора
ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19 – 13 – 36 от 22.02.2017г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация на с. Арнаутито, Община Стара Загора, одобрен със заповед № 964/ 30.04.1992г. в частта му за УПИ III-22 и УПИ IV-22, от кв. 1, като същите се обеденят в един общ УПИ III-22 от кв. 1 (съгласно представената скица – предложение и техническо задание), който се намира в стая 515, ет. 5 на Община Стара Загора.

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-35 от 22.02.2017г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект на План за регулация на поземлен имот № 68850.208.23 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, с НТП – за складова база. За имота да се отреди урегулиран поземлен имот УПИ I23, от кадастрален район 208, достъпа до който се осигурява от улица с ширина 8м., обособена от имот № 68850.208.60 с НТП – полски пътища (съгласно представената скица – предложение и техническо задание), който се намира в сградата на община Ст. Загора - ет. 5, стая 518.

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-38 от 22.02.2017г. на Кмета на Община Стара Загора, се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със заповед № РД-25-2131 от 17.09.2009г., в частта му за УПИ III5385,“ДЗУ“ АД ГР. СТАРА ЗАГОРА от кв. 11 „Индустриален“, и улица-тупик с осови точки 5007-5009-5010-5011-5012. Горецитираният УПИ се разделя на два нови УПИ както следва: УПИ III5736,“ДЗУ“ АД ГР. СТАРА ЗАГОРА, и УПИ XXVIII5737 от кв. 11 „Индустриален“, като улицата тупик се удължава от осова точка 5011 до нова осова точка 5011а (съгласно представената скица – предложение и техническо задание), който се намира в стая 518, ет.5 на Община Стара Загора.

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ

"Изготвяне на работни проекти за паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на междублокови пространства и участъци от улици и зелени площи на територията на гр. Стара Загора с цел постигане на зелена и достъпна градска среда"

pdfРешение136.69 KB27/02/2017, 17:06 

pdfОбявление184.73 KB27/02/2017, 17:06

pdfДокументация за участие567.78 KB27/02/2017, 17:06

pdfПроект на договор207.85 KB27/02/2017, 17:06

pdfТехническо задание за проектиране367.38 KB27/02/2017, 17:06

docОбразци на документи286 KB27/02/2017, 17:06

zipСкици20.3 MB27/02/2017, 17:06

 

pdfРазяснение по процедурата114.19 KB09/03/2017, 15:22

pdfСкици2.95 MB09/03/2017, 15:22


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 30/03/2017
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 31/03/2017
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

Детска изложба на мартеници в парк „Пети октомври“
Във връзка с чл.37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, както и на основание Решение № 726/30.01.2017г.. на Общински съвет Стара Загора, обявявам списък на имотите с НТП „Пасище, мера“ и „Ливада“ за индивидуално и общо ползване за стопанската 2017- 2018 г.

 

Подаването на документи ще се извършва до 10.03.2016г. на работни места № 5 и № 6 в Центъра за услуги и информация в сградата на Община Стара Загора. Комплекта с необходимите документи е на разположение на желаещите в Центъра за услуги и информация в сградата на Община Стара Загора, както и на сайта на Общината.

 

1. pdfСписък на имотите с НТП " Пасище, мера"и "Ливада" за индивидуално и общо ползване за стопанската 2017-2018 г.366.15 KB

2. pdfГодишен план за паша за стопанската 2017-2018 г. на Община Стара Загора109.4 KB

3. pdfПрвила за ползване на мерите и пасищата от общински поземлен фонд на територията на Община Стара Загора133.99 KB

4. zipДокументи за кандидатстване57.37 KB
Въвежда се нова организация на движението в кв. „Три чучура – Север“ за повече от месец
Страница 9 от 605

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...