Транспорт и Екология
Стара Загора дели второто място по Индекс на местната система за почтеност- 2017 на Асоциация "Прозрачност без граници". Това стана ясно по време на официалното представяне на резултатите за третия годишен индекс днес. На водещите позиции са Бургас и София.

Стара Загора е отличена сред първенците и дели второто място наред с Община София, което е показател за устойчивост и развитие в отлична посока, съобщи секретарят на Община Стара Загора Делян Иванов, който представи добрите и доказали успеха си практики. Наред с натрупания опит от провеждането на два местни референдума, общината разкрива „горещ телефон“ за бърза реакция, както и електронната платформа „Моята е-община“, осигуряващи прозрачност и бързи решения.

Иванов участва в събитието заедно с местния омбудсман Надежда Чакърова.

Индексът се съставя чрез сравнителен анализ на общините в 27-те областни центъра в България. Средната стойност на индекса е 3,29 при максимална стойност 5, като той се е повишил за цялата страна спрямо миналата година. Индексът за трета поредна година регистрира критично ниски нива на прозрачност и отчетност в работата на институциите на местно ниво в мнозинството общини-областни центрове. Според данните значително повишение спрямо 2016 г. имат Пловдив, Габрово, Шумен и Благоевград, а Хасково, Монтана и Силистра са на последно място.

По сектори, най-висока стойност на индекса имат за първи път кметските екипи - на първите места са кметовете на София, Габрово и Пловдив, на последните градоначалниците на Хасково, Ямбол и Кюстендил. На второ място след кметските екипи е общинската администрация, следвана от съдилищата, общинския съвет, полицията, гражданското общество, политическите партии, бизнесът и на последно място медии.

По думите на експерта Катя Христова твърде ниска стойност на индекса реализират гражданските сектори. Тя обаче отбеляза добри практики в областните дирекции на МВР и доброто им представяне в индекса, както и повишаване на средната стойност на индекса за сектор съдилища, освен в София, където има трайна тенденция на слабо представяне.

Христова посочи още, че най-чувствителният сектор - медиите, продължава да понижава своята стойност в индекс. Тя обясни, че са изследвани местни и регионални медии, като допълни, че дефицитът е свързан със слабата роля на медиите да опазват обществения интерес. Положителен резултат в този сектор имат само - София, Стара Загора, Пловдив, Благоевград, Бургас и Ямбол.

08.12.2017 г.
Кметът на община Стара Загора Живко Тодоров, Младият кмет на Стара Загора Патрисия Желева и Младежки общински съвет Стара Загора организират обща инициатива „Гласът на младите“ .
В училищата са поставени специални кутии, където младите хора могат да пуснат своите предложения. Очакваме чрез тях да получим предложения какво да се промени през 2018 г. в нашия град.
Това е възможност на младите хора да изразят своите виждания и очаквания, свързани с бъдещото развитие на Стара Загора.
Кутиите, които са поставени във всички средни училищата в града, ще останат там до 15.12.2017 г.
„Очакваме вашите идеи и предложения в кутиите, и разчитаме на Вас – младите хора, да направим града ни още по-добър за живеене“, споделят организаторите от Младежки общински съвет.

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–298 от 07.12.2017 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация на с. Старозагорски бани, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 706/ 04.05.1995г., в частта му за УПИ I152 от кв. 9, като същият се разделя на два нови УПИ: УПИ I677, отреден за ПИ с проектен идентификатор № 68970.502.677 и УПИ XVII678, отреден за ПИ с проектен идентификатор № 68970.502.678 (съгласно представената скица – предложение и техническо задание), който се намира в стая 519, ет. 5 на Община Стара Загора.

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 

"Изготвяне на технически обследвания, технически паспорти, обследвания за енергийна ефективност на 9 многофамилни жилищни сгради, във връзка с изпълнение на Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“ към Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-040 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -2020 - Инвестиционни програми"

pdfРешение145.28 KB11/12/2017, 14:32

pdfОбявление182.48 KB11/12/2017, 14:32

pdfДокументация за участие510.54 KB11/12/2017, 14:32

pdfТехническа спецификация460.23 KB11/12/2017, 14:32

pdfПроект на договор579.8 KB11/12/2017, 14:32

pdfСкици кадастър2.89 MB11/12/2017, 14:32

pdfСкици регулация5.66 MB11/12/2017, 14:32

docОбразци на документи270.5 KB11/12/2017, 14:32


pdfРазяснение по процедурата160.66 KB04/01/2018, 14:07

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 12/01/2018
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 15/01/2018
Час: 11:00

Четвъртък, 07 Декември 2017 13:51

Решения от Протокол № 27 от 30.11.2017

pdfРешение № 1227 от 30.11.2017г.212.8 KB относно: Даване съгласие от Общински съвет Стара Загора за оценка – на непарична вноска – апорт на вещни права – право на собственост върху недвижими имоти и дма – общинска собственост, необходима за учредяване на ЕАД „ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ЗАГОРЕ“ Стара Загора с едноличен собственик на капитала – Община Стара Загора

pdfРешение № 1228 от 30.11.2017г.213.73 KB относно: Придобиване на имоти, собственост на Министерството на отбраната, находящи се в гр. Стара Загора, северозападно от ул. „Хан Аспарух“

pdfРешение № 1229 от 30.11.2017г.209.86 KB относно: Приемане на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за реда за упражняване правото на собственост на Община Стара Загора върху капитала на търговските дружества – първо четене.

pdfРешение № 1230 от 30.11.2017г.208.3 KB относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – първо четене.

pdfРешение № 1231 от 30.11.2017г.247.11 KB относно: Приемане на първо четене на Наредба за реда и условията за ползване на социалната услуга „Социално жилище” на територията на община Стара Загора.

pdfРешение № 1232 от 30.11.2017г.219.62 KB относно: Промяна в инвестиционната програма и вътрешни компенсирани промени по бюджета на Община Стара Загора за 2017 година.

pdfПриложение 1452.53 KB pdfПриложение 2356.66 KB

pdfРешение № 1233 от 30.11.2017г.212.37 KB относно: Даване съгласие за сключване на договор за застраховане на имуществото на „Комплексен онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД

pdfРешение № 1234 от 30.11.2017г.213.7 KB относно: Одобряване на план-сметки за необходимите средства за предоставяне на услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Стара Загора през 2018г.

pdfПриложение 1 и 2359.81 KB

pdfРешение № 1235 от 30.11.2017г.215.48 KB относно: Поемане на задължение до 5 215 721,46 лева (пет милиона двеста и петнадесет хиляди седемстотин двадесет и един лева, четиридесет и шест стотинки) лева и даване разрешение на Кмета на Община Стара Загора да подпише Запис на заповед в същия размер.

pdfРешение № 1236 от 30.11.2017г.235.61 KB относно: Поемане на ангажимент за създаване на нови социални/здравни услуги по приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

pdfРешение № 1237 от 30.11.2017г.269.15 KB относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на имот публична общинска собственост на Министерството на здравеопазването във връзка с подготовката на проектно предложение по процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“, финансирано по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

pdfРешение № 1238 от 30.11.2017г.220.9 KB относно: Учредяване право на строеж на Министерство на здравеопазването върху имот, частна общинска собственост, находящ се в град Стара Загора във връзка с подготовка на проектно предложение по процедура „Подкрепа на деинституционализация на грижите за деца“, финансирано по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г.

pdfРешение № 1239 от 30.11.2017г.209.68 KB относно: Участие в учредяване на Организация за управление на туристически район Тракия.

pdfРешение № 1240 от 30.11.2017г.364.16 KB относно: Утвърждаване на промени в Общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора.

pdfРешение № 1241 от 30.11.2017г.134.98 KB относно: Таксиметров превоз на пътници на територията на община Стара Загора.

pdfРешение № 1242 от 30.11.2017г.214.62 KB относно: Промяна на наименованията на институции в системата на предучилищното и училищното образование.

pdfПриложение 1146.7 KB

pdfРешение № 1243 от 30.11.2017г.209.78 KB относно: Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина собственост на Община Стара Загора за 2018г.

pdfРешение № 1244 от 30.11.2017г.209.24 KB относно: Удължаване срока на работа на Временна комисията за преименуване на местности на територията на Община Стара Загора във връзка с Решение № 763/ 23.02.2017г. на Общински съвет Стара Загора.

pdfРешение № 1245 от 30.11.2017г.140.72 KB относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване на СНЦ “ТЕНИС КЛУБ“-гр.Стара Загора върху част от имот – публична общинска собственост.

pdfРешение № 1246 от 30.11.2017г.213.8 KB относно: Удължаване срока на договорите за наем на наематели на търговски маси на Централен зеленчуков пазар.

pdfРешение № 1247 от 30.11.2017г.222.39 KB относно: Отдаване под наем чрез тръжна процедура на част от имот – публична общинска собственост, представляващ: Помещение с площ 88.44 кв. м., в северозападната част на сграда с идентификатор 68850.258.593.2 от „Дом за възрастни хора с физически увреждания“, в землището на гр. Стара Загора, местност Беш Бунар, ПИ с идентификатор 68850.258.593.

pdfРешение № 1248 от 30.11.2017г.213.46 KB относно: Отдаване под наем на обект – частна общинска собственост.

pdfРешение № 1249 от 30.11.2017г.222.52 KB относно: Учредяване право на пристрояване за изграждане на асансьор към съществуваща сграда в имот с идент. № 68850.518.407 по КККР на гр. Стара Загора (УПИ ХV, кв. 119 по ПУП на гр. Стара Загора)

pdfРешение № 1250 от 30.11.2017г.221 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІ26 в кв. 4740 – Кольо Ганчев по ПУП на гр. Стара Загора.

pdfРешение № 1251 от 30.11.2017г.221.65 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІV466 и УПИ ХІ466 в кв. 47 по ПУП на с. Борилово, община Стара Загора.

pdfРешение № 1252 от 30.11.2017г.217.22 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІІ22 в кв. 1 по ПУП на с. Арнаутито, община Стара Загора

pdfРешение № 1253 от 30.11.2017г.218.48 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІІ104 в кв. 29 по ПУП на с. Арнаутито, община Стара Загора.

pdfРешение № 1254 от 30.11.2017г.218.13 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІ459 в кв. 32 по ПУП на с. Змейово, община Стара Загора.

pdfРешение № 1255 от 30.11.2017г.221.71 KB относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Три чучура-юг“, бл. 55, на настанен в него наемател.

pdfРешение № 1256 от 30.11.2017г.221.19 KB относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Железник“, ул. „Иван Киров Вазов“ бл. 1, на настанен в него наемател.

pdfРешение № 1257 от 30.11.2017г.211.13 KB относно: Продажба на застроен поземлен имот с идентификатор 68850.513.54, находящ се в град Стара Загора, парк „Бедечка“, на собственик на сгради с учредено и реализирано право на строеж.

pdfРешение № 1258 от 30.11.2017г.217.79 KB относно: Продажба на УПИ XIX194,ОДО, кв. 15а по ПУП на гр. Стара Загора.

pdfРешение № 1259 от 30.11.2017г.223.32 KB относно: Продажба на урегулирани поземлени имоти в кв. 85 – кв. „Лозенец-разширение“ по ПУП на гр. Стара Загора.

pdfРешение № 1260 от 30.11.2017г.217.2 KB относно: Продажба на Урегулиран поземлен имот VІобщ. в кв. 1 по ПУП на с. Елхово, община Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

pdfРешение № 1261 от 30.11.2017г.211.51 KB относно: Продажба на имот с № 000426, землище с. Малка Верея, община Стара Загора.

pdfРешение № 1262 от 30.11.2017г.135.35 KB относно: Приемане на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за реда за упражняване правото на собственост на Община Стара Загора върху капитала на търговските дружества – второ четене

pdfРешение № 1263 от 30.11.2017г.135.33 KB относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – второ четене.

pdfРешение № 1264 от 30.11.2017г.214.26 KB относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.204.697 в местност “Джелата“ по КККР на гр. Стара Загора.

pdfРешение № 1265 от 30.11.2017г.214.26 KB относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.204.698 в местност “Джелата“ по КККР на гр. Стара Загора.

pdfРешение № 1266 от 30.11.2017г.214.25 KB относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.204.699 в местност “Джелата“ по КККР на гр. Стара Загора.

pdfРешение № 1267 от 30.11.2017г.138.72 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 00655.75.1 от местност “Старите лозя“ по КККР на с. Арнаутито, Община Стара Загора, Заявление № 19-06-406 / 20.09.2015 г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 00655.75.1, през полски път № 00655.76.17 от КККР на с. Арнаутито, Заявление с р. № 10-02-7228/ 11.10.2017 г.

pdfРешение № 1268 от 30.11.2017г.217.26 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план и план – схема за изместване на съществуващи електропроводи на „ЕР ЮГ“ в ПИ с идентификатор №№ 68850.122.440, 68850.123.337 и 68850.123.37 по КККР на гр. Стара Загора;
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване кабелно трасе за изместване на съществуващи електропроводи на „ЕР ЮГ“ в ПИ с идентификатор №№ 68850.122.440, 68850.123.337 и 68850.123.37, през ПИ 68850.122.440 и ПИ 68850.123.256 - полски пътища и ПИ 68850.123.255 – води и водни обекти - публична общинска собственост, Заявление 10-01-5042/17.10.17г

pdfРешение № 1269 от 30.11.2017г.137.79 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за регулация за ПИ с идентификатор 68850.212.31 в местност “Курбанова чешма“ от землище гр. Стара Загора и План за застрояване за новообразувания УПИ I 31 в кадастрален район 212 по КККР на гр. Стара Загора, Заявление р. № 19-06-444 от 30.10.2017 год.

pdfРешение № 1270 от 30.11.2017г.136.29 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за част от ПИ № 107042 в местност „Атюрен“ по КВС на, землище с. Малка Верея, Община Ст. Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-434/ 19.10.2017 год.

pdfРешение № 1271 от 30.11.2017г.134.62 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 001042 в местност „Кашлите“ по КВС на с. Кирилово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-441 от 26.10.2017 год.

pdfРешение № 1272 от 30.11.2017г.211.63 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 032002, местност „Йовлаза“ по КВС на землище с. Лясково, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-448 от 31.10.2017 год.

pdfРешение № 1273 от 30.11.2017г.211.15 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 033001, местност „Йовлаза“ по КВС на землище с. Лясково, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-426 от 09.10.2017 год.

pdfРешение № 1274 от 30.11.2017г.136.74 KB относно: Предварително съгласие за изготвяне проект за изменение на ПУП – ПР на гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № 300/ 20.11.2008 г. на Кмета на Община Стара Загора, в обхват: УПИ І – 3512 в кв. 77 и улици с о. т. 2143 – о.т. 2119 и о.т. 2119 –о .т. 2118 по плана на гр. Стара Загора.

pdfРешение № 1275 от 30.11.2017г.213.56 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на ел. захранване и проект на ел. – схема за захранване на ПИ с идентификатор 68850.47.26 в местност „Каймака“ по КККР на гр. Стара Загора.

pdfРешение № 1276 от 30.11.2017г.213.21 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на водопровод и канализация и проект на „ВиК“ схема за ПИ с идентификатор 68850.47.26 в местност „Каймака“ по КККР на гр. Стара Загора.

pdfРешение № 1277 от 30.11.2017г.137.5 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на външен водопровод и схема водопровод и канализация на ПИ № 68850.210.31 и ПИ 68850.210.975 в местност „Курбанова чешма“ от землище гр. Стара Загора.

pdfРешение № 1278 от 30.11.2017г.213.09 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на пътна връзка до ПИ с идентификатор 68850.208.20 в местност “Джелата“, землище гр. Стара Загора.

pdfРешение № 1279 от 30.11.2017г.138.29 KB относно: Възстановяване собствеността на подземния паркинг в полза на община Стара Загора, находящ се в кв. 1 Централна градска част, югоизточно от старата сграда на общината - между бул. „Руски” от запад, Универсален магазин от юг, ул. „Цар Иван Шишман” от изток и сградите по ул. „Св. Княз Борис І” от север.

pdfРешение № 1280 от 30.11.2017г.208.22 KB относно: Отпускане на еднократна парична помощ на членовете на дружество „Военноинвалид“

pdfРешение № 1281 от 30.11.2017г.207.78 KB относно: Именуване на улица в кв. „Три чучура“, в района на бивша „Партийна школа“

pdfРешение № 1282 от 30.11.2017г.211.38 KB относно: Сформиране на Временна комисия за проверка на документите на настанените наематели в общински жилища

 

От 11.12.2017 год. /понеделник/ автобусна линия № 204 „Тракийски университет“ – кв. „Кольо Ганчево“, ще се движи както следва:

- час на тръгване от Тракийски университет – 12,10; 12,40 и 16,10 часа;

- час на тръгване от кв. „К. Ганчев“ – 07,30; 08,00; 13,00; 13,30 и 17,00 часа.

Автобусната линия ще се обслужва само в работни учебни дни.

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 

"Оценка за съответствие на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР за жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. „Княз Александър Батенберг“ №51, вх. Б, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Стара Загора"


pdfРешение139.06 KB11/12/2017, 14:25

pdfОбявление183.71 KB11/12/2017, 14:25

pdfДокументация за участие626.54 KB11/12/2017, 14:25

docОбразци на документи260.5 KB11/12/2017, 14:25СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 11/01/2018
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 12/01/2018
Час: 11:00

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 

"Доставка на плодове и зеленчуци за нуждите на общинските заведения на територията на община Стара Загора"

pdfРешение136.95 KB11/12/2017, 14:39

pdfОбявление178.4 KB11/12/2017, 14:39

pdfДокументация за участие490.05 KB11/12/2017, 14:39

pdfМетодика за оценка на офертите329.39 KB11/12/2017, 14:38

pdfТехническа спецификация333.17 KB11/12/2017, 14:39

pdfПроект на договор390.79 KB11/12/2017, 14:39

docОбразци на документи339 KB11/12/2017, 14:39СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 11/01/2018
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 12/01/2018
Час: 14:00

Зам.-кметът Красимира Чахова участва в конференцията "Спортът за всички в големите градове", по повод старта на кампанията "София - Европейска столица на спорта 2018 г.". Там тя направи презентация на проведените събития за популяризиране на спорта, най-вече сред децата и подрастващите през годината, включени в кампанията „Стара Загора - Европейски град на спорта 2017“. Официалното закриване на кампанията ще се състои на 18.12.2017 г. от 18,30 ч., когато в залата на Оперния театър ще бъде представена книгата „Шампионите разказват“, след което ще бъде избран „Спортист на годината 2017“.

През 2017 г. Община Стара Загора отдели специално внимание на спорта за всички, като организира и партнира на множество инициативи, които популяризират активния начин на живот, особено сред младежите. През годината бяха открити 3 нови спортни зали - за спортни танци, по художествена гимнастика и боксова зала.

Беше реконструиран и модернизиран покрития общински плувен басейн в Стара Загора. През годината бяха ремонтирани физкултурните салони на три училища – XIII-то ОУ "Св.Паисий Хилендарски", ОУ "Георги Райчев“ и СУ „М. Горки“, а до края на годината ще бъде завършен салонът на Търговска гимназия "Княз Симеон Търновски". До 17-ти декември т.г. приключва полагането на новата подова настилка на Спортна зала „Иван Вазов“. Там от 19 до 23 декември градът ще приеме състезанията за „Купа България“ от волейболния шампионат за жени.

За трети път тази година в Стара Загора се проведе и Европейска седмица на спорта #BeActive, а едно от лицата на седмицата бе многократната шампионка и медалистка в леката атлетика от Световни и Европейски първенства за ветерани Красимира Чахова, ресорен зам.-кмет на града.

"Спортният календар на Община Стара Загора за 2017 година отчита над 175 спортни събития и дейности, които насърчават активното спортуване и здравословния начин на живот сред всички възрастови групи. До момента в спортните събития са се включили повече от 25 000 активни участници, които са били наблюдавани и подкрепяни от повече от 140 000 души. Най-малкият участник в спортна инициатива е Стефан Драгнев, на 2 г. 7 м. от Стара Загора, който участва във велопохода, организиран в рамките на Седмицата на мобилността, а най-възрастната участничка е на 90 години и е активен участник в заниманията по гимнастика на открито.“, заяви по време на конференцията Чахова.

В конференцията "Спортът за всички в големите градове" взеха участие още президентът на ACES Europe Жан Франческо Лупатели, евродепутатът Андрей Ковачев, директорът на дирекция "Иновации, международно сътрудничество и спорт" на Европейската комисия Антоанета Ангелова-Кръстева, заместник-генералният директор на генерална дирекция "Образование и култура" на ЕК Йенс Ниманд-Кристенсен, ректорът на НСА "Васил Левски" проф. Пенчо Гешев и др.

Заедно с кмета на София Йорданка Фандъкова, зам.-кметът на Стара Загора Красимира Чахова участва и в тържествената церемония в Брюксел, на която София бе официално обявена за Европейска столица на спорта през 2018 г. На нея присъстваха трима от най-популярните и обичани български олимпийски шампиони и медалисти -Тереза Маринова, Екатерина Дафовска и Йордан Йовчев.

До този момент шест български града са лауреати на престижните награда на ACES Europe: София получи титлата европейска столица на спорта за 2018, Пловдив, Бургас, Русе и Стара Загора бяха наградени за европейски градове на спорта съответно за 2014, 2015 и 2016 и 2017 г.
IMAG1578 IMG-0daf61df2c92d7c38a49904c4d02059c-V IMG 0631 24799314 716860451838071 2728570598516178882 o
07.12.2017 г.
Страница 9 от 687

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...