Информация относно условията, реда и дължимите такси за издаване на разрешение за депониране на производствени, неопасни отпадъци на "Регионален център за управление на отпадъците"

16 Декември 2016
ИНФОРМАЦИЯ
относно условията, реда и дължимите такси за издаване на разрешение за депониране на производствени, неопасни отпадъци на „Регионален център за управление на отпадъците – Стара Загора“, находящ се в землището на с. Ракитница, община Стара Загора от физически и юридически лица, притежатели на отпадъци, които не са членове на Регионално сдружение за управление на отпадъците – Стара Загора.

 

Във връзка с предстоящото въвеждане в експлоатация през месец януари 2017 год. на Регионалния център за управление на отпадъците – Стара Загора, с решение на Общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците – Стара Загора от заседание, проведено на 09.11.2016 г. са определени следните правила и ред за даване на съгласие за ползване на новоизградената Регионалната система за управление на отпадъците за третиране на отпадъци от притежатели на отпадъци извън Регионалното сдружение:

1. Разрешение за ползване на Регионалната система за управление на отпадъците може да се издава само на физически или юридически лица, притежатели на отпадъци, чиито отпадъци се генерират от дейност, извършвана на територията на общините, членове на Сдружението.
2. Разрешение за ползване на Регионалната система за управление на отпадъците може да се издава само за приемане на отпадъци за депониране в Клетка 1 на обект „Регионален център за управление на отпадъците – Стара Загора“, находящ се в землището на с. Ракитница, община Стара Загора.
3. Разрешение за ползване на Регионалната система за управление на отпадъците може да се издава само за приемане на отпадъци, които по количество, код, наименование и начин на третиране съответстват на условията на Комплексно разрешително № 515-НО/2015 за експлоатация на обект „Регионален център за управление на отпадъците – Стара Загора“.
4. Разрешение за ползване на Регионалната система за управление на отпадъците може да се издава само от Община Стара Загора.
5. За издаване на Разрешение за ползване на Регионалната система за управление на отпадъците заявителят внася в Община Стара Загора Заявление, съдържащо информация за произхода, вида, количеството, състава, кода и наименованието на отпадъците, за които желае да получи разрешение за третиране в Регионалната система.Заявлението е придружено от Доклад от основното охарактеризиране на всеки от отпадъците и становище от РИОСВ - Стара Загора във връзка с доклада. За подадената заявление Община Стара Загора информира общината, от територията на която са генерирани заявените за депониране отпадъци.
6. Експерти от Община Стара Загора, съвместно с представители на съответната община, от територията на която са генерирани заявените за депониране отпадъци, извършват проверка на обстоятелствата по заявлението. Съвместно с представител на Изпълнителя по Договора за стопанисване и експлоатация на Регионалната система за управление на отпадъците извършват оценка на съответствието на заявените отпадъци с условията на Комплексното разрешително. При съответствие се сключва Договор между Община Стара Загора и заявителя за приемане на одобрените количества отпадъци за третиране в Регионалната система.
7. Разрешение за приемане за депониране на отпадъци в Регионалната система за управление на отпадъците се издава за период от една календарна година.
8. Общото годишно количество на разрешените за приемане за депониране отпадъци в Регионалната система за управление на отпадъците не може да бъде по-голямо от 10% от годишния капацитет на клетка 1 от Регионален център за управление на отпадъците – Стара Загора, който е 130 000 т. съгласно условията на Комплексно разрешително № 515-НО/2015. Разпределението на годишните количества по заявители, упражняващи дейността си на територията на съответната община следва да се извършва пропорционално на броя на жителите по постоянен адрес по данни на ГД ГРАО на общините. Допуска се надвишаване на разрешените количества от заявители от териториалния обхват на някои от общините при условие, че има свободни квоти, предназначени за други общини и тези общини не възразяват да бъдат преразпределени квотите им.
9. За издаване на разрешение за ползване на Регионалната система за управление на отпадъците от заявителя се изисква авансово заплащане по банковата сметка на Община Стара Загора на цялата сума за третиране на цялото количество заявени отпадъци с включено ДДС, както и дължимите отчисления по реда на чл. 60 и чл. 64 от ЗУО, както следва

- Единична цена за депониране на отпадъци е 26,80 лв./тон отпадък, без вкл. ДДС (32.16 лв./тон отпадък с вкл. ДДС).

- Дължими отчисления чл. 60 от ЗУО за 2017 год. – 1,44 лв./тон отпадък.

- Дължими отчисления чл. 64 от ЗУО за 2017 год. – 47,00 лв./тон отпадък.

Приложение: docОбразец на Заявление

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...