Вписване на промяна в обстоятелствата на категоризиран туристически обект - заведение за хранене и развлечения

pdfОписание на услугата87.72 KB

docxЗаявление17.86 KB

Документи, които се прилагат към заявлението: 

1. копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз;
2. декларация, че лицето не е в ликвидация - за лицата, които не са търговци;
3. справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта – по образец;
4. копия от документи, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията за определената категория на обекта;
5. копие на документа за собственост на обекта – при промяна на собственика;
6. копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта – при промяна на лицето, извършващо дейността в обекта;
7. оригинала на удостоверението за категоризиране на туристическия обект;
8. изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
9. документ за платена такса за промяна в обстоятелствата съгласно Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма.

В случай на промяна на собственика на туристически обект, при която няма промяна на лицето, което извършва дейност в обекта, лицето, придобило собствеността, подава заявление до кмета на Община Стара Загора за вписване в Националния туристически регистър на настъпилите промени в обстоятелствата, към което прилага копие от акта за собственост и документ за платена такса за вписване на настъпилите промени в обстоятелствата съгласно тарифата по Закона за туризма.


Срок за предоставяне на услугата: 30 дни

Такса: 

За вписване на настъпили промени в обстоятелства в НТР и/или в регистрите по чл. 167, ал. 1 ЗТ относно категоризираните туристически обекти, когато промяната води до издаване на нов (актуализиран) документ (удостоверение) – 150 лв.

За вписване на настъпили промени в обстоятелства в НТР и/или в регистрите по чл. 167, ал. 1 ЗТ относно категоризираните туристически обекти, когато промяната подлежи на отразяване само в НТР, без да се издава нов актуализиран документ (удостоверение) – 50 лв.


Подаване на гише

Услугата може да бъде заявена на Работно място № 5 в Центъра за услуги и информация, в сградата на Община Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" № 107 - партерен етаж.
Работно време: 08:30-17:30 ч.(без прекъсване); всеки четвъртък до 19:30 ч.

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...